Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em từ ngày 2/8/2021

Theo Quyết định, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tham gia Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Thuân. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Trung.

Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017, Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em. Đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; các báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban Quốc gia về trẻ em làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/8/2021./.

Theo Minh Trang