Toàn cảnh hội nghị/Ảnh: Minh Trang

Tại hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận trung ương đã trình bày những vấn đề cơ bản cốt lõi và những điểm mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Báo cáo công tác xây dựng Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, những nội dung chính liên quan đến Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã được truyền đạt bởi PGS, TS. Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Chánh văn phòng, Thường trực Tổ Biên tập, Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng.

PGS. TS. Bùi Tất Thắng trình bày tại hội nghị

Trước đó, trong 2 ngày 27-28/3, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được truyền trực tiếp từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và được mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. Tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng toàn thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và các đảng viên đã tham dự Hội nghị.

Sau Hội nghị lần thứ nhất và lần thứ 2, đã có trên 900 đảng viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được sinh hoạt trính trị, học tập và quán triệt Nghị quyết quan trọng của Trung ương. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.