Theo đó, trong quý I/2018 không tăng giá các mt hàng, dch v thuc thm quyn Hi đng nhân dân, y ban nhân dân tnh, thành ph qun lý (dch v khám bnh cha bnh, giáo dc, dch v v sinh môi trường, trông gi xe, tham quan du lch, lưu trú bung phòng, thuê mt bng kinh doanh ti ch, trung tâm thương mi...).

Công văn nêu rõ, ch s giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng đu năm 2018 đã tăng 2,9%.

Đ thc hin được mc tiêu kim soát lm phát, vi ch s giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2018 khong 4,0%, B Tài chính đ ngh U ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương cn tiếp tc thc hin quyết lit các gii pháp đ ra ti Công đin s 240/CĐ-TTg, ngày 21/02/2018 ca Th tướng Chính ph v đôn đc nhim v sau Tết, ý kiến ch đo ca Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu - Trưởng Ban Ch đo điu hành giá ti Thông báo s 66/TB-VPCP, ngày 23/01/2018 ca B Tài chính và các văn bn có liên quan ngay trong nhng tháng tiếp theo.

Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương chú trng ch đo s tài chính và các s, ban ngành chc năng tiếp tc theo dõi sát din biến cung cu, th trường, giá c, thc hin các gii pháp bo đm cân đi cung cu nhm bình n th trường, giá c nht là nhng mt hàng thiết yếu phc v nhu cu tiêu dùng ca người dân nht là trong thi gian các tháng tiếp theo (đc bit là đi vi các mt hàng lương thc, thc phm...) đ kp thi ch đo và có bin pháp x lý, tránh đ xy ra hin tượng tăng giá bt hp lý, tung tin tht thit gây bt n th trường.

B Tài chính cũng yêu cu, vic điu hành giá các mt hàng thuc thm quyn Hi đng nhân đân, y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ương đ ngh bám sát các ch đo ca Trưởng Ban Ch đo điu hành giá và các b, ngành chc năng.

B Tài chính cũng ch đo, tăng cường qun lý, kim tra vic chp hành các quy đnh pháp lut v giá; thc hin qun lý cht vic niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mt hàng có nhu cu tăng cao sau Tết (nht là dch v vn ti, ăn ung, tham quan, du lch, dch v trông gi xe đp, xe máy, ôtô).

Tăng cường kim tra các quy đnh v đm bo an toàn giao thông, ch đo các doanh nghip vn ti t chc tt vn ti đ phc v đ nhu cu đi li cho người dân trong dp l hi đu năm; yêu cu đơn v kinh doanh vn ti công b và niêm yết công khai mc giá cước theo đúng quy đnh hin hành.

Ngoài ra, B Tài chính cũng lưu ý vic đy mnh thông tin, tuyên truyn v qun lý, điu hành, hn chế nhng thông tin tht thit gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bt n th trường.

Áp lực lạm phát năm 2018 sẽ lớn hơn

Trước đó, ti phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 02/2018, nêu lên nhng sc ép đi vi lm phát ca năm 2018, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc cũng nhn mnh, cn lưu ý năm nay áp lc lm phát s ln hơn.

Dù không quá lo lng v tình hình kinh tế vĩ mô, nhưng vi din biến ca kinh tế thế gii, tình hình trong nước cũng có nhng yếu t tác đng, Th tướng yêu cu các ngành, đa phương phi chú trng mc tiêu kim soát, kim chế lm phát, ưu tiên n đnh vĩ mô. Th tướng nhn mnh, các b ngành, đa phương cn lưu ý năm nay áp lc lm phát s ln hơn.

Trong đó, áp lc t giá du thô, hàng hóa thế gii có xu hướng tăng, trong khi nước ta hp th mt lượng ngoi t rt ln t ngun vn đu tư nước ngoài FDI s được gii ngân; vn đu tư gián tiếp tăng mnh thông qua đu tư vào mua c phn. Vit Nam cũng là mt trong 10 nước có kiu hi ln nht thế gii vi 13 t USD năm qua. Hin d tr ngoi hi ca nước ta đã là khong 60 t USD.

T thc tế đó, Th tướng cho rng, mc tiêu kim chế lm phát, ưu tiên kim soát vĩ mô cn được lưu ý trong quá trình lãnh đo ch đo ca các b, ngành, đa phương. Ti phiên hp này, Th tướng yêu cu các b, ngành có liên quan cn đưa ra gii pháp c th, nht là vic điu chnh giá mt s mt hàng, dch v nhy cm như đin, nước, giáo dc, y tế, phi được tính toán k lưỡng và phi được làm tt như công tác điu hành giá ca năm 2017.

Th tướng cũng nêu lên thc tế nhiu nước trên thế gii đã có điu chnh chính sách kinh tế, như gim thuế thu nhp doanh nghip đ thu hút vn đu tư các nước, tác đng đến dòng vn đu tư nước ngoài ca các nước khác; tăng thuế mt s mt hàng nhp khu, dng li hàng rào thương mi, trong đó có nhiu mt hàng liên quan đến Vit Nam.

rong khi đó, việc thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngoài đối với nước ta vẫn rất cần thiết, nhất là những vùng khó khăn. Trong bối cảnh thế giới có sự thay đổi rất căn bản, Thủ tướng cho rằng, nếu chúng ta không nhận thức thì sẽ gặp khó khăn trong đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực cho phát triển. Do đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đề xuất các giải pháp phá vỡ các rào cản để phát triển; đi liền với đó là tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn và chúng ta có một số đối sách cần thiết với tình hình thế giới hiện nay để chủ động tìm nguồn lực cả trong nước và nước ngoài./.