Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017 theo Quyết định số 4969/QĐ-BYT, ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ ngày 15/11-15/12: Kiểm tra, đánh giá chất lượng 1.300 bệnh viện trên toàn quốc

Do đó, tất cả các bệnh viện Nhà nước và tư nhân trên toàn quốc, viện có giường bệnh điều trị nội trú tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, đánh giá từ 15/11 - 15/12/2017.

Ông Lương Ngọc Khuê cho biết thêm, việc đánh giá chất lượng bệnh viện là công việc định kỳ hàng năm của ngành Y tế để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của 1.300 bệnh viện. Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

Theo đó, các Bệnh viện sẽ tự kiểm tra, đánh giá theo "Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam" đã được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18/11/2016. Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá cho các bệnh viện công lập trực thuộc Sở, bệnh viện tư nhân, bệnh viện thuộc các trường Đại học trên địa bàn và bệnh viện Bộ, ngành trên địa bàn (nếu được Y tế các bộ, ngành ủy quyền).

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế thành lập đoàn phúc tra của Bộ Y tế (do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối)./.