Tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, ngày 15/7/2019 đang diễn ra tại Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung đã báo cáo tóm tắt về Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt về Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vì sao cần xây dựng Kế hoạch lập QHTTQG?

Giải thích về các lý do xây dựng Kế hoạch lập QHTTQG, Thứ trưởng Trung cho biết, do đây là lần đầu tiên ở nước ta lập QHTTQG theo yêu cầu của Luật Quy hoạch.

Vì thế, cần xây dựng kế hoạch lập quy hoạch để đảm bảo chất lượng, thời gian lập và kịp trình Quốc hội Khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ hai,cuối năm 2021.

“Cần xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong quá trình lập, thẩm định và quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia”, Thứ trưởng Trung nhấn mạnh.

Thứ trưởng chỉ rõ các căn cứ xây dựng Kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia gồm: Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 1226/QĐ-TTg, ngày 24/ 9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia; Quyết định số 448/QĐ-HĐQHQG, ngày 23/11/2018 của Hội đồng quy hoạch quốc giaban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia.

Tháng 11/20201 trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thông qua QHTTQG

Về một số mốc quan trọng trong tiến độ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và lập QHTTQG, Thứ trưởng cho biết, từ tháng 07-12/2019: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệtnhiệm vụ lập quy hoạch.

Trong tháng 12/2019-1/2020, tiến hành lựa chọn tổ chức tư vấn lập QHTTQG, các hợp phần của QHTTQG, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược QHTTQG.

Tháng 01-08/2020 các bộ, ngành tiến hành lập Hợp phần quy hoạch, tháng 09-10/2020 tổ chức thẩm định các Hợp phần quy hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 9-12/2020: Thực hiện tích hợp quy hoạch và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp QHTTQG, tháng 01/2021 báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia.

Tháng 02-05/2021: Xin ý kiếntham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân đối với báo cáo QHTTQG và chỉnh sửa, hoàn thiện.

Tháng 05-07/2021: Thẩm định và hoàn thiện báo cáo QHTTQG.

Tháng 07-08/2021: Trình Chính phủ thông qua nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia và hoàn thiện nội dung theo kết luận của Chính phủ.

Tháng 9-10/2021: Báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thiện báo cáo QHTTQG.

Tháng 11/20201 trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Cần bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch

“Nội dung của Báo cáo QHTTQG được xây dựng song song cùng với quá trình xây dựng các hợp phần quy hoạch. Các kết quả nghiên cứu từ các hợp phần quy hoạch sẽ được xem xét, tích hợp vào Báo cáo QHTTQG bảo đảm cân đối tổng thể, liên ngành, liên vùng”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung báo cáo Hội nghị.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ một số định hướng về triển khai lập QHTTQG và các quy hoạch khác

Đó là việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được tiến hành đồng thời, có sự phối hợp, điều chỉnh, theo phương pháp ‘‘đúng dần’’.

Hiện nay, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đang được dự thảo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch khác.

"Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, Khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ được soạn thảo trong thời gian từ tháng 11/2019-1/2020, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia thông qua để làm căn cứ bước đầu cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho biết./.