Theo đó, cùng với cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Luật, Nghị quyết thông qua tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 5

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); các dự thảo: (i) Nghị quyết chung Kỳ họp (trong đó có nội dung về giảm thuế giá trị gia tăng; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét; chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); (ii) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; (iii) Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024…/.