Kim ngch xut khu tăng cao nht trong nhiu năm qua

Kim ngch hàng hóa xut khu tháng 12/2017 ước tính đt 19,30 t USD, gim 3,5% so vi tháng trước (đây là tháng th năm liên tiếp trong năm nay xut khu hàng hóa đt kim ngch trên 19 t USD), trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 5,20 t USD, gim 1,5%; khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) đt 14,10 t USD, gim 4,1%.

Kim ngch xut khu gim so vi tháng trước ch yếu do mt s mt hàng chiếm t trng ln gim mnh: Đin thoi và linh kin gim 19,5%; đin t, máy tính và linh kin gim 16,2%; st thép gim 11,6%.

Mt s mt hàng có kim ngch xut khu tăng: Du thô tăng 67,1%; xăng du tăng 44,7%; cà phê tăng 32,5%; cao su tăng 22,1%. So vi tháng 12/2016, kim ngch xut khu tăng 16,6%, trong đó khu vc kinh tế trong nước tăng 6,4%; khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) tăng 20,9%. Mt s mt hàng có kim ngch xut khu tăng so vi cùng kỳ năm trước: Đin thoi và linh kin tăng 37,5%; đin t, máy tính và linh kin tăng 18,1%; máy móc thiết b, dng c, ph tùng tăng 12,3%.

Tính chung c năm 2017, kim ngch hàng hóa xut khu ước tính đt 213,77 t USD, tăng 21,1% so vi năm trước, đây là mc tăng cao nht trong nhiu năm qua, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 58,53 t USD, tăng 16,2%; khu vc có vn đu tư nước ngoài (k c du thô) đt 155,24 t USD, tăng 23%.

Nếu loi tr yếu t giá, kim ngch hàng hóa xut khu năm 2017 tăng 17,6% so vi năm 2016.

Năm 2017, kim ngch hàng hóa xut khu ước tính đt 213,77 t USD, tăng 21,1% so vi năm trước

Kim ngch xut khu mt s mt hàng ch lc tăng khá so vi năm trước: Đin thoi và linh kin đt 45,1 t USD, tăng 31,4%; dt may đt 25,9 t USD, tăng 8,8%; đin t, máy tính và linh kin đt 25,9 t USD, tăng 36,5%; giày dép 14,6 t USD, tăng 12,6%; máy móc thiết b, dng c ph tùng đt 12,8 t USD, tăng 26,4%; thy sn đt 8,4 t USD, tăng 18,5%; g và sn phm g đt 7,6 t USD, tăng 9,2%.

Xut khu mt s mt hàng gim so vi năm trước: Cà phê đt 3,2 t USD, gim 3,7% (lượng gim 20,1%); ht tiêu đt 1,1 t USD, gim 21,7% (lượng tăng 20,9%) do giá xut khu bình quân mt hàng này gim ti 21,1%.

V cơ cu kim ngch hàng hóa xut khu năm nay, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đt 106 tỷ USD, tăng 32,4% so vi năm trước và chiếm 49,6% tng kim ngạch hàng hóa xut khu (tăng 4,2 đim phn trăm so với năm 2016); nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 79,6 tỷ USD, tăng 11,7% và chiếm 37,2% (gim 3,1 đim phn trăm); nhóm hàng nông, lâm sản đạt 19,8 tỷ USD, tăng 9% và chiếm 9,3% (gim 1 đim phn trăm); hàng thủy sản ước tính đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18,5% và chiếm 3,9% (gim 0,1 đim phn trăm).

V th trường hàng hóa xut khu năm 2017, Hoa Kỳ vn là th trường dn đu vi 41,5 t USD, tăng 8% so vi năm 2016.

Tiếp đến là EU đt 38,3 t USD, tăng 12,8%; Trung Quc đt 35,3 t USD, tăng 60,6%; th trường ASEAN đt 21,7 t USD, tăng 24,5%; Nht Bn đt 16,8 t USD, tăng 14,2%; Hàn Quc đt 15 t USD, tăng 31,1%.

Vượt Trung Quc, Hàn Quc tr thành th trường nhp siêu ln nht ca Vit Nam

Kim ngch hàng hóa nhp khu tháng 12/2017 ước tính đt 19,80 t USD, tăng 2,1% so vi tháng trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 8,05 t USD, tăng 3,5%; khu vc có vn đu tư nước ngoài đt 11,75 t USD, tăng 1,2%.

Kim ngch mt s mt hàng nhp khu tăng cao: tân dược tăng 26%; cht do tăng 8,7%. Mt s mt hàng có kim ngch nhp khu gim: đin thoi và linh kin gim 1,5%; giy các loi gim 1,6%; thc ăn gia súc gim 3,7%; khí đt hóa lng gim 34,4%.

Tính chung năm 2017, kim ngch hàng hoá nhp khu ước tính đt 211,1 t USD, tăng 20,8% so vi năm trước, trong đó khu vc kinh tế trong nước đt 84,7 t USD, tăng 17%; khu vc có vn đu tư nước ngoài đt 126,4 t USD, tăng 23,4%. Nếu loi tr yếu t giá, kim ngch hàng hóa nhp khu năm 2017 tăng 17,7% so vi năm 2016.

Kim ngch nhp khu mt s mt hàng phc v nhu cu sn xut trong nước tăng so vi năm trước: đin t, máy tính và linh kin đt 37,5 t USD, tăng 34,4%; máy móc thiết b, dng c ph tùng đt 33,6 t USD, tăng 17,9%; đin thoi và linh kin đt 16,2 t USD, tăng 53,2%; vi đt 11,4 t USD, tăng 9,2%; st thép đt 9,1 t USD, tăng 13% (lượng gim 17,7%); cht do đt 7,4 t USD, tăng 17,5% (lượng tăng 8,7%); xăng du đt 7 t USD, tăng 37,7% (lượng tăng 9,2%); nguyên ph liu dt may, giày dép đt 5,5 t USD, tăng 8%; kim loi thường đt 5,4 t USD, tăng 13,1% (lượng gim 19,3%); sn phm cht do đt 5,4 t USD, tăng 22,7%; sn phm hóa cht đt 4,6 t USD, tăng 19,6%; hóa cht đt 4,1 t USD, tăng 27,5%; g và sn phm g đt 2,2 t USD, tăng 16,5%.

Mt s mt hàng có kim ngch nhp khu gim so vi năm 2016: ô tô đt 5,3 t USD, gim 10,5% (ô tô nguyên chiếc đt 2,2 t USD, gim 9,6%); thc ăn gia súc và nguyên ph liu đt 3,2 t USD, gim 6,3%; phương tin vn ti khác và ph tùng đt 830 triu USD, gim 40,3%.

V cơ cu hàng hóa nhp khu năm 2017, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 192,9 tỷ USD, tăng 21,1% so vi năm 2016 và chiếm 91,4% tng kim ngch hàng hóa nhp khu (tăng 0,2 đim phn trăm so vi năm 2016), trong đó nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 91,2 tỷ USD, tăng 24,9% và chiếm 43,2% (tăng 1,4 đim phn trăm); nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu đạt 101,7 tỷ USD, tăng 17,8% và chiếm 48,2% (gim 1,2 đim phn trăm).

Nhóm hàng tiêu dùng đạt 18,2 tỷ USD, tăng 17,4% và chiếm 8,6% (gim 0,2 đim phn trăm).

V th trường hàng hóa nhp khu năm 2017, Trung Quc vn là th trường nhp khu ln nht ca nước ta vi kim ngch đt 58,5 t USD, tăng 16,9% so vi năm 2016; tiếp đến là Hàn Quc đt 46,8 t USD, tăng 45,5%; ASEAN đt 28 t USD, tăng 16,4%; Nht Bn đt 16,5 t USD, tăng 9,7%; EU đt 12 t USD, tăng 7,7%; Hoa Kỳ đt 9,1 t USD, tăng 4,9%.

Cán cân thương mi hàng hóa tháng 12 ước tính nhp siêu 500 triu USD, tính chung c năm 2017 xut siêu 2,7 t USD, trong đó khu vc kinh tế trong nước nhp siêu 26,1 t USD; khu vc có vn đu tư nước ngoài xut siêu 28,8 t USD.

Năm 2017, Hàn Quc tr thành th trường nhp siêu ln nht ca nước ta vi 31,8 t USD, tăng 53,4% so vi năm 2016 ch yếu do trong năm Tp đoàn SamSung m rng đu tư sn xut ti Vit Nam nên nhu cu nhp khu máy móc thiết b và linh kin phc v gia công lp ráp tăng cao; Trung Quc v trí th hai vi mc nhp siêu 23,2 t USD, gim 17,4%; nhp siêu t ASEAN là 6,3 t USD, gim 6%.

Hai th trường vn gi được mc xut siêu là Hoa Kỳ vi 32,4 t USD, tăng 9% so vi năm 2016; EU là 26,3 t USD, tăng 15%. Năm 2017 cũng ghi nhn mt k lc mi ca xut nhp khu Vit Nam khi tng mc lưu chuyn hàng hóa xut, nhp khu vượt mc 400 t USD./.