Cập nhật ngày 31/03/2020 - 13:27:19

           

Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định:

Hiệu quả hoạt động từ các phong trào thi đua yêu nước

- Năm 2019, các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cũng như các doanh nghiệp KCN, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn.

 

Chuyển biến tích cực từ các phong trào thi đua yêu nước

Ông Trần Minh Hoan - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định phát biểu tại

Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh phía Bắc năm 2019

Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị được lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định (viết tắt là Ban Quản lý) phát động và triển khai có hiệu quả. Các phong trào thi đua do Ban Quản lý triển khai luôn có trọng tâm, trọng điểm và đi đúng định hướng, chủ trương của Trung ương, tỉnh Nam Định và Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng phát động. Trong đó chú trọng đến việc phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Mặt khác công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện các phong trào thi đua được tăng cường đẩy mạnh đã tạo động lực quan trọng động viên, khuyến khích toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các doanh nghiệp KCN tích cực tham gia vào phong trào thi đua, đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Các phong trào thi đua do Ban Quản lý phát động trong các KCN gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn (2016-2020); “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trên từng lĩnh vực công tác đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Tỉnh.

 Thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Ban Quản lý phát động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp KCN trên địa bàn. Đồng thời góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị.

Công nhân đang làm việc trong nhà máy dệt tại KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá và đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2019” (do Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng phát động từ đầu năm 2019), Ban Quản lý đã tổ chức hưởng ứng phát động phong trào thi đua "Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý các KCN Tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019" bằng những hành động thiết thực, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị đó là:

 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các thành viên Ban Quản lý. Mặt khác đẩy mạnh các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thường xuyên nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến trong công tác quản lý và phương pháp làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác....

Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về KCN ngày càng được tăng cường đẩy mạnh, đạt được các kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cụ thể:

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tốt, các KCN Nam Định tiếp tục được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu và lập dự án đầu tư.  

Đến hết tháng 12/2019, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án mới vào KCN, trong đó có 7 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 6 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 123,78 tỷ đồng và 185,68 triệu USD. Đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 dự án, trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn 702,78 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, vốn đăng ký mới vào các KCN Tỉnh là 185,68 triệu USD và khoảng 826,56 tỷ đồng; gia hạn tiến độ thực hiện dự án cho 3 dự án tại KCN Hòa Xá và KCN Bảo Minh.

Lũy kế đến hết tháng 12/2019, trên địa bàn các KCN Tỉnh có 178 dự án đầu tư của 153 nhà đầu tư thứ cấp (trong đó có 46 dự án FDI của 42 nhà đầu tư nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký khoảng 7.541 tỷ đồng và khoảng 951,214 triệu USD; vốn thực hiện khoảng 4.154 tỷ đồng, chiếm khoảng 55,09% vốn đăng ký và khoảng 566,740 triệu USD, chiếm khoảng bằng 73,49% vốn đăng ký.

Cùng với đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Số doanh nghiệp KCN hiện đang hoạt động trong các KCN là 141 đơn vị. Các doanh nghiệp KCN đạt được các chỉ tiêu quan trọng sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 15,79% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 765 triệu USD, tăng 9,29% so với cùng kỳ năm 2018; doanh thu ước đạt 24.500 tỷ đồng; nộp thuế vào ngân sách nhà nước ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 29,03% so với cùng kỳ năm 2018.

Các KCN thu hút lao động thường xuyên khoảng 4,5 vạn người với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng. Uớc đến hết năm 2019, số lao động có mặt tăng thêm khoảng trên 1.000 người.

 Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KKT tiếp  tục được quan tâm và quản lý chặt chẽ, sát sao.

Về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, Ban Quản lý đã chấp thuận tổng mặt bằng cho 37 dự án; cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc 14 dự án thứ cấp; xác nhận công trình xây dựng theo tổng mặt bằng cho 11 dự án.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN, Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ thi công san lấp mặt bằng và các hạng mục hạ tầng trong KCN. Đồng thời hướng dẫn các nhà đầu tư hạ tầng thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận, mở rộng KCN Bảo Minh…

Công tác bảo vệ môi trường (BVMT), phòng chống cháy nổ (PCCN), an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trong các KCN được đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Về công tác quản lý môi trường, năm 2019 Ban đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thủy văn tới các doanh nghiệp trong KCN; rà soát chặt chẽ các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định; xác nhận kế hoạch BVMT cho 07 phương án sản xuất kinh doanh. Kết quả, trong năm 2019 không có doanh nghiệp nào bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Lũy kế đến nay có 62 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc phê duyệt đề án BVMT chi tiết; 142 dự án đã xác nhận cam kết BVMT, hoặc kế hoạch BVMT hoặc đề án BVMT đơn giản; 27 dự án được cấp xác nhận hoàn thành công trình BVMT; 83 doanh nghiệp được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH), 100% doanh nghiệp có phát sinh CTNH đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng theo quy định. 100% doanh nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ký hợp đồng với công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nam Định và các đơn vị có chức năng thu gom.

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), để triển khai toàn diện công tác này, Ban Quan lý đã Ban hành Kế hoạch số 11/KH-BQLCKCN ngày 18/3/2019 (triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019 tại địa bàn các KCN). Đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện tốt công tác PCCC; phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy cho các doanh nghiệp trong KCN.

Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, Ban đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-BQLCKCN ngày 17/4/2019 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an theo dõi, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của các doanh nghiệp KCN và tình hình an ninh trật tự khu vực xung quanh KCN. Nhờ đó, thời gian qua trên địa bàn các KCN không xảy ra sự việc nào gây mất an toàn, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Ban Quản lý đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN triển khai các phong trào thi đua(đặc biệt là công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn, trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường trong KCN…); phối hợp với Công đoàn các KCN tổ chức phát động và thực hiện các hoạt động trong Tháng công nhân 2019; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-TB&XH Tỉnh, Công đoàn các KCN và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động, chính sách pháp luật lao động, thuế hải quan...cho các doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp KCN.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung, quy định của pháp luật, Chỉ thị của Chính phủ.

Trong năm Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh tiến hành rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài, việc chấp hành các quy định về tạm trú của người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp trong KCN theo quy định của UBND Tỉnh. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giam sát liên ngành tại các doanh nghiệp trong KCN do các đơn vị, cơ quan tổ chức; tiến hành công tác điều tra thông tin về nhu cầu lao động năm 2019.

 Công tác quản lý doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Quản lý luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, thu hút lao động các địa phương trong Tỉnh vào làm việc tại các doanh nghiệp KCN, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Tỉnh.

Ngoài ra, Ban đã kêu gọi các doanh nghiệp chung tay đóng góp tiền mặt, vật liệu xây dựng trường học, nhà văn hóa tại các địa bàn nơi có xây dựng KCN. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp KCN tổ chức các chương trình thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, đóng góp hết sức thiết thực vào thành công xây dựng nông thôn mới của toàn Tỉnh.

Triển khai phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Ban Quản lý tiếp tục sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm kế toán ... trong quá trình giải quyết công việc. Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên Trục liên thông văn bản của Tỉnh theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Đồng thời triển khai đến các doanh nghiệp trong KCN việc gửi, nhận văn bản trên hộp thư điện tử. Thực hiện tốt công tác quản trị, cập nhật kịp thời lên website của Ban các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành, các tin tức, sự kiện  hoạt động của Ban, Công đoàn các KCN và của các doanh nghiệp KCN, các văn bản hướng dẫn thực hiện ... và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban...

Kết quả,  từ ngày 01/10/2019, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của Tỉnh; từ ngày 01/01/2019 đến ngày 28/11/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban đã tiếp nhận được 494 lượt hồ sơ của 05 lĩnh vực, 100% các TTHC được giải quyết đúng, trước hạn so với quy định.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Ảnh: Toàn cảnh KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định

Năm 2020 Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

 Thu hút vốn đầu tư  vào các KCN đạt  khoảng 200 triệu USD; giá trị sản xuất công nghiệp đạt  25.570 tỷ đồng, tăng 16,5%  so với năm 2019; giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 870 triệu USD, tăng 17.5% so với năm 2019; tạo thêm việc làm ổn định cho khoảng từ 1.500 – 2.500 lao động; nộp thuế vào ngân sách nhà nước ước đạt 470 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019; thu nhập bình quân người lao động đạt 6,1- 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định cho biết, năm 2020, các KCN trên địa bàn Tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển trên cơ sở các tác động tích cực của những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, quyết tâm cao của Tỉnh để đưa nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ làm nền tảng chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó,  các KCN Tỉnh cũng đang phải đối mặt với thách thức lớn (do các doanh nghiệp KCN chủ yếu có quy mô nhỏ, công nghệ cũ, dễ phát thải ô nhiêm môi trường, vướng mắc về cơ chế chính sách ảnh hưởng đến giải quyết các TTHC liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp…) đối với quá trình phát triển công nghiệp nói chung và tăng số lượng dự án đầu tư nói riêng.

Để giải quyết những thách thức trên, lãnh đạo Ban Quản lý đã triển khai các giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện đó là:

Thứ nhất, phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, các sở, ngành địa phương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các KCN của Tỉnh, nhất là các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Thứ hai, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận.

 Thứ ba, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý chất lượng các công trình đầu tư hạ tầng như: Nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước sạch của KCN dệt may Rạng Đông; Trạm xử lý nước thải KCN Hoà Xá theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thứ tư, tiếp tục theo dõi, nắm bắt công tác thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN của Tỉnh để kịp thời tham mưu cho UBND Tỉnh.

Thứ năm, chủ động đề xuất với UBND Tỉnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất hoặc xử lý các dự án vi phạm quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, lao động. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp; nâng chất lượng dịch vụ cung ứng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thứ sáu, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là bảo đảm quy định cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ từ doanh nghiệp.

Thực hiện nghiệm các quy định của Tỉnh về: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, các cam kết của UBND Tỉnh với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

 Thứ bảy, tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành liên quan thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm, kịp thời các doanh nghiệp vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, PCCN, an toàn vệ sinh thực phẩm …

Thứ tám, thường xuyên rà soát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh về đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính các cấp./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan