Tính đến ngày 20/11/2015 c nước có 1.855 d án mi được cp Giấy chứng nhận đầu tư vi tng vn đăng ký là 13,55 t USD, có 692 lượt d án đăng ký tăng vn đu tư vi tng vn đăng ký tăng thêm là 6,66 t USD. Tính riêng tháng 11, s d án đu tư đăng ký mi là 198 d án, gim 12% so vi tháng 10; s lượng d án đu tư đăng ký là 25 d án, gim 88% so vi tháng 10 (tháng 10 s d án đăng ký tăng thêm là 206). Xét v quy mô vn, tng vn đu tư đăng ký mi và tăng thêm tháng 10 đt 2,14 t USD, gim 44% so vi tháng 9.

Trong 11 tháng năm 2015, nhà đu tư nước ngoài đã đu tư vào 18 ngành lĩnh vc, trong đó lĩnh vc công nghip chế biến, chế to tiếp tc là lĩnh vc thu hút được nhiu s quan tâm ca nhà đu tư nước ngoài vi 892 d án đu tư đăng ký mi và 491 lượt d án tăng vn, vi tng s vn cp mi và tăng thêm là 12,9 t USD, chiếm 64% tng vn đu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vc sn xut, phân phi đin và lĩnh vc kinh doanh bt đng sn.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài

Đng thi, đã có 57 quc gia và vùng lãnh th có d án đu tư ti Vit Nam. Hàn Quc vn gi nguyên v trí dn đu vi tng vn đu tư đăng ký cp mi và tăng thêm là 6,3 t USD, chiếm 31,6% tng vn đu tư ti Vit Nam (trong tháng 11 s vn tăng lên ca các nhà đu tư Hàn Quc đt 390,6 triu USD). Malaysia đng v trí th hai vi s vn là 2,53 t USD, chiếm 12,5% tng vn đu tư (trong tháng 11 s vn tăng thêm ca các nhà Malaysia đt 4,4 triu USD). Nht Bn đng v trí th ba vi s vn đu tư là 1,72 t USD chiếm 8,5% tng vn đu tư. Ba quc gia này vn gi v trí như tháng trước.

Nhà đu tư nước ngoài đã đu tư vào 49 tnh, thành ph, trong 11 tháng năm 2015 Bc Ninh vn gi nguyên v trí dn đu vi tng vn đu tư đăng ký cp mi và tăng thêm là 3,46 t USD, chiếm 17,2% tng vn đu tư đăng ký. TP H Chí Minh đng th hai vi tng vn đăng ký cp mi và tăng thêm là 2,99 t USD, chiếm 14,8%. Trà Vinh đng th ba vi tng s vn đăng ký cp mi và tăng thêm 2,52 t USD, chiếm 12,5 % tng vn đu tư. Như vy, theo đa bàn đu tư, Bc Ninh, TP H Chí Minh, Trà Vinh vn tiếp tc là 3 tnh thành gi nguyên được v trí so vi tháng trước.

Xut khu ca khu vc ĐTNN (k c du thô) trong 11 tháng năm 2015 đt 105,1 t USD, tăng 13,5% so vi cùng kỳ năm 2014 và chiếm 70,7% tng kim ngch xut khu. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 11, mức xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 10,09 tỷ USD (tăng 2,42%% so với tháng 10).

Nhp khu ca khu vc ĐTNN 11 tháng năm 2015 đt 90,14 t USD, tăng 18,1% so vi cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59,1% tng kim ngch nhp khu. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 11, mức nhập khẩu đạt 8,06 tỷ USD (gim 8,4% so với tháng 10).

Tính chung trong 11 tháng năm 2015, khu vc đầu tư nước ngoài xut siêu gn 15 t USD và các d án đu tư trc tiếp nước ngoài đã gii ngân được 13,2 t USD tăng 17,9% vi cùng kỳ năm 2014./.