Cụ thể là, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 23,2 tỷ đồng, bằng 0,7% kế hoạch, giải ngân ước đạt 5,9 tỷ đồng, bằng 0,2% kế hoạch; Vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 100,7 tỷ đồng, bằng 0,9% kế hoạch, giải ngân ước đạt 12,8 tỷ đồng, bằng 0,1% kế hoạch.

Khối lượng thực hiện đầu tư trong tháng 2/2019 của ngành nông nghiệp tập trung chủ yếu vào thủy lợi

Khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước 2 tháng năm 2019 ước đạt 23,218 tỷ đồng, bằng 0,7% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 6,84 tỷ đồng; Vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 16,4 tỷ đồng. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Đối với đầu tư thủy lợi, khối lượng thực hiện 2 tháng ước đạt 16,4 tỷ đồng, bằng 0,7% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 16,4 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 5,13 tỷ đồng, bằng 0,22% kế hoạch; Khoa học công nghệ: Khối lượng thực hiện 2 tháng ước đạt 1,81 tỷ đồng, bằng 4,94% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác: Khối lượng thực hiện ước đạt 1,5 tỷ đồng, bằng 1,6% so với kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương, khối lượng thực hiện ước đạt 2,65 tỷ đồng, bằng 1,10% kế hoạch năm, trong đó: Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 2 tỷ đồng, bằng 2,84% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 2 tháng ước đạt 100 triệu đồng bằng 0,3% so với kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 550 triệu đồng, bằng 2,34% so với kế hoạch./.