Cụ thể là, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 4.647,4 tỷ đồng, bằng 57,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt 4.933,5 tỷ đồng, bằng 61,2% kế hoạch; Vốn trái phiếu Chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 1.951,7 tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.293,5 tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch.

11 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 8.227,1 tỷ đồng

Khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2018 ước đạt 4.647,4 tỷ đồng, bằng 57,6% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 1.362,9 tỷ đồng; Vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 3.284,5 tỷ đồng. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Đối với đầu tư thủy lợi, khối lượng thực hiện 11 tháng ước đạt 2.027,3 tỷ đồng, bằng 62,1% kế hoạch, vốn trong nước ước đạt 282,3 tỷ đồng, vốn ngoài nước ước đạt 1.744,9 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 2.128,6 tỷ đồng, bằng 65,2% kế hoạch; Đầu tư nông nghiệp, ước đạt 1.158,9 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch; Đầu tư lâm nghiệp, ước đạt 172,6 tỷ đồng, bằng 54,8% kế hoạch; Đầu tư thủy sản, ước đạt 394,3 tỷ đồng, bằng 41,6% kế hoạch; ; Đầu tư cho giáo dục - đào tạo, ước đạt 120,2 tỷ đồng, bằng 93,9% kế hoạch; Khoa học, công nghệ, ước đạt 20,3 tỷ đồng, bằng 81,8% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác, khối lượng thực hiện ước đạt 60,6 tỷ đồng, bằng 77% so với kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương, khối lượng thực hiện ước đạt 176,2 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch năm, trong đó: Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước đạt 33,8 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 11 tháng ước đạt 25,2 tỷ đồng bằng 84,1% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu KT nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Khối lượng thực hiện ước đạt 89,3 tỷ đồng, bằng 60,8% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 27,7 tỷ đồng, bằng 153,8% so với kế hoạch.

Đối với vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện 11 tháng năm 2018 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 1.951,7 tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.293,5 tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch./.