Tăng trưởng kinh tế đạt 7,43%

Trong đó, ngành nông, lâm nghip và thy sn tăng 2,6%; ngành công nghip và xây dng tăng 8,28%; các ngành dch v tăng 7,89% và thuế sn phm tăng 6,98%; các lĩnh vc văn hóa, an sinh xã hi được quan tâm, quc phòng - an ninh, trt t an toàn xã hi được gi vng.

C th, 6 tháng đầu năm, thời tiết tương đối thuận lợi, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất các loại cây trồng tăng so với cùng kỳ, trong đó năng suất lúa ước đạt 60,9 tạ/ha, tăng 4,0%, tiếp tục là vụ được mùa. Chăn nuôi trâu, bò, gia cm phát trin tương đối n định. Đàn bò tăng 10,03%; đàn ln tăng 18,4%; đàn gà tăng 4,63% so cùng k. Giá tr sn xut ngành chăn nuôi tăng 3,88% so cùng k.

Giá tr tăng thêm ngành công nghip 6 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước tăng 8,17% so cùng k, trong đó giá tr tăng thêm ca sn phm linh kin đin t tăng cao nht là 55,13% so cùng k (tương đương tăng 985,8 t đồng) do có thêm nhiu doanh nghip mi đi vào sn xut; giá tr tăng thêm ngành sn xut xe máy ước tăng 1,77% so cùng k (tương đương tăng 100,4 t đồng).

Bên cnh đó, các ngành dch v tiếp tc tăng trưởng khá, 6 tháng đầu năm ước tăng 7,89% so cùng k. Tng mc bán l hàng hóa ước đạt 19,27 nghìn t đồng, tăng 9,28% so vi cùng k.

Kim ngch xut khu ước đạt 850 triu USD, bng 42,5% kế hoch và tăng 5,9% so cùng k. Tng kim ngch nhp khu ước đạt 1,3 t USD, bng 50% kế hoch và tăng 11,6% so cùng k.

Ngành du lch tiếp tc ci thin nâng cao cht lượng dch v, tuyên truyn qung bá v du lch. Sáu tháng đầu năm toàn tnh đón 2,25 triu lượt khách đến tham quan ngh dưỡng, tăng 13% so vi cùng k (trong đó: khách quc tế đạt 15,98 nghìn lượt khách, khách ni địa đạt 2,23 triu lượt khách); doanh thu dch v lưu trú, ăn ung và du lch ước đạt 1,67 ngàn t đồng, tăng 9,4% so cùng k.

Ngoài ra, các ngành dch v tài chính, ngân hàng, bo him phát trin n định. Tng ngun vn huy động 6 tháng ước đạt 50,99 nghìn t đồng, tăng 3,67%. Bên cnh đó, tng vn đầu tư toàn xã hi ước 6 tháng đầu năm là 11.206 t đồng, tăng 9% so vi cùng k năm 2016, gm: vn nhà nước trên địa bàn 2.896 t đồng, vn ngoài nhà nước 5.462,5 t đồng và vn đầu tư trc tiếp nước ngoài FDI 2.847,8 t đồng.

Ước 6 tháng đầu năm thu ngân sách ca tnh đạt 13,46 nghìn t đồng, bng 40% d toán và gim 4% so vi cùng k năm 2016, trong đó hu hết các khon thu t các doanh nghip trong nước, thu thuế, phí các loi và thu tin s dng đất, thu t hi quan... đều tăng so cùng k, riêng thu t doanh nghip có vn đầu tư nước ngoài d kiến 6 tháng đạt 9,66 nghìn t đồng, đạt 35% d toán và gim 11% so cùng k. Tng chi ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 6,56 nghìn t đồng, bng 39% so d toán và tăng 8% so cùng k; trong đó chi đầu tư phát trin đạt 2,359 nghìn t, bng 44,1% d toán và tăng 35,5% so cùng k.

6 tháng đầu năm 2017, Tnh đã cp giy chng nhn đầu tư mi cho 22 d án vi s vn đăng ký 49,7 triu USD; điu chnh tăng vn cho 19 lượt d án vi s vn tăng là 121,0 triu USD. Tng vn đầu tư cp mi và tăng thêm là 170,7 triu USD, bng 83,9% v vn đầu tư so vi cùng k và đạt 68,3% kế hoch.

6 tháng đầu năm 2017, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp (giá so sánh 2010) ước tăng 8,17% so cùng kỳ

V thu hút vn đầu tư trong nước (DDI): 6 tháng đã cp GCNĐT mi cho 11 d án DDI vi tng vn đầu tư đăng ký là 331,4 t đồng; điu chnh tăng vn cho 03 lượt d án vi s vn tăng là 787,7 t đồng; tng vn đầu tư cp mi và tăng thêm là 1.119,18 t đồng, bng 57,3% v vn đầu tư so vi cùng k và đạt 17,2% kế hoch.

S lượng doanh nghip thành lp mi 6 tháng đầu năm là 548 doanh nghip, vi tng s vn đăng ký 3,1 nghìn t đồng, tăng 38% v s doanh nghip và tăng 8% v s vn đăng ký so vi cùng k năm 2016.

Gii pháp cho 6 tháng cui năm 2017

Vi quyết tâm cùng c nước hoàn thành nhim v phát trin kinh tế - xã hi năm 2017, 6 tháng cui năm, các cp, các ngành tnh Vĩnh Phúc tp trung quyết lit trin khai mt s nhim v, gii pháp sau:

Mt là, tp trung tháo g khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vc sn xut kinh doanh phát trin. Ch động t chc sn xut v Mùa và v Đông năm 2017 phn đấu đạt năng sut, sn lượng mc cao nht và nghiên cu các gii pháp c th tháo g khó khăn cho ngành chăn nuôi ln, có cơ chế phù hp để h tr tái đàn trong nhng tháng cui năm 2017. Thường xuyên theo dõi sát tình hình hot động ca các doanh nghip để kp thi tháo g khó khăn, to thun li cho doanh nghip gii quyết hàng tn kho, phát trin sn xut. To điu kin cho các d án đã được cp giy chng nhn đầu tư sm đi vào sn xut. Qun lý th trường, kim soát giá c và x lý nghiêm minh các hành vi vi phm pháp lut v giá và gian ln thương mi. Đẩy nhanh tiến độ xây dng mt s d án Khu du lch, vui chơi gii trí trên địa bàn.

Hai là, tiếp tc ci thin môi trường đầu tư, tăng cường đối thoi gia doanh nghip vi chính quyn, để lng nghe và gii quyết nhng khó khăn, vướng mc trong thi gian sm nht cho doanh nghip. Sm hoàn thin và vn hành Trung tâm hành chính công cp tnh, huyn và duy trì thc hin hiu qu cơ chế “mt ca” và “mt ca liên thông” 3 cp. Ch động phi hp trong thc thi nhim v để thc hin tt 10 cam kết ca tnh nhm to lp môi trường kinh doanh thun li cho doanh nghip.

Ba là, tăng cường các bin pháp qun lý thu, chi ngân sách, các cp, các ngành trit để tiết kim chi ngân sách, các đơn v d toán, các cp ngân sách điu hành trong phm vi d toán giao đầu năm. Các Ch đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhm gii ngân sm các ngun vn đã được giao. Tp trung thu đúng, thu đủ, thu kp thi các ngun thu theo d toán; trin khai các bin pháp gim n đọng thuế, chng tht thu, chuyn giá, trn thuế.

Bn là, huy động và s dng hiu qu các ngun lc cho đầu tư phát trin, tích cc khai thác các ngun vn vay ODA, ngun ngân sách trung ương, ngun xã hi hóa; tăng cường đấu giá đất, đặc bit đất thương phm ti các d án đô th để tăng ngun thu. Khn trương kin toàn li các Ban qun lý d án các cp. Tăng cường thanh tra, kim tra, giám sát các công trình, d án s dng vn ngân sách nhà nước và có ngun gc t ngân sách nhà nước.

Năm là, quy hoch, qun lý đô th và xây dng nông thôn mi, hoàn thành các đồ án Quy hoch chung, đồ án quy hoch chi tiết. Tp trung đôn đốc phấn đấu cui năm 100% các xã đăng ký nông thôn mi đạt chun theo kế hoch.

Sáu là, các lĩnh vc văn hóa - xã hi, tiến hành tuyn sinh đầu các cp và t chc thc hin các nhim v năm hc 2017-2018. T chc tt Liên hoan Ca Múa Nhc các nước Asean. Ch động giám sát dch t để phát hin kp thi, phòng chng sm, không để các dch bnh ln xy ra. Nâng cao cht lượng, hiu qu khám cha bnh, không để xy ra tình trng quá ti bnh vin. Nâng cao năng lc hot động ca các Trung tâm dch v vic làm, sàn giao dch vic làm. Gii quyết kp thi các chế độ an sinh xã hi. T chc tri ân các gia đình chính sách, người có công nhân k nim 70 năm ngày thương binh, lit s./.