Cụ thể là, đối với nguồn vốn ngân sách tập trung do Bộ quản lý, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2018 ước đạt 3.119,4 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 965,6 tỷ đồng; Vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 2.153,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Tính đến nay, giải ngân vốn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 30,1% kế hoạch

Khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 2.665,9 tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch năm. Trong đó, đầu tư thủy lợi 8 tháng ước đạt 1.231,1 tỷ đồng, bằng 37,6% kế hoạch, vốn trong nước ước đạt 203,1 tỷ đồng, vốn ngoài nước ước đạt 1.028,1 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 1.244,2 tỷ đồng, bằng 38,1% kế hoạch; Nông nghiệp ước đạt 891,8 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch; Lâm nghiệp ước đạt 116,9 tỷ đồng, bằng 48,5% kế hoạch; Thủy sản ước đạt 253,9 tỷ đồng, bằng 26,3% kế hoạch; Giáo dục - Đào tạo ước đạt 67,8 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch; Khoa học công nghệ ước đạt 16,2 tỷ đồng, bằng 65,2% so với kế hoạch; Lĩnh vực khác ước đạt 78 tỷ đồng, bằng 37,4% so với kế hoạch.

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương ước đạt 130,9 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch năm. Trong đó, Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững ước đạt 26,7 tỷ đồng, bằng 37,1% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững ước đạt 12,4 tỷ đồng bằng 41,2% so với kế hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu KT nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư ước đạt 66,8 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ước đạt 25 tỷ đồng, bằng 138,8% so với kế hoạch.

Đối với vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện 8 tháng năm 2018 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 938,5 tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch, giải ngân ước đạt 1.482,7 tỷ đồng, bằng 19,2% kế hoạch./.