Theo quy định của Cơ quan thanh tra và An toàn thực phẩm (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), việc kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong chương trình của FSIS được thực hiện theo các phương pháp quy định (tại website: http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/science/laboratories-andprocedures/guidebooks-and-methods/guidebooks-and-methods), trong đó có nêu các giới hạn phát hiện tối thiểu (MLA) của từng phương pháp đối với từng chỉ tiêu kiểm nghiệm.

Theo đó, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng cập nhật các phương pháp của Cơ quan thanh tra và An toàn thực phẩm, đặc biệt lưu ý đến giới hạn phát hiện tối thiểu đối với từng chỉ tiêu tương ứng.

Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị lớn hơn giá trị các giới hạn phát hiện tối thiểu, lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ được coi là không đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả phân tích mẫu có giá trị nhỏ hơn giá trị các giới hạn phát hiện tối thiểu, lô hàng cá bộ Siluriformes vẫn được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Nếu kết quả kiểm nghiệm các lô hàng cá bộ Siluriformes của cùng cơ sở sản xuất tiếp tục bị phát hiện cùng một chỉ tiêu hóa chất kháng sinh cấm nhưng kết quả nhỏ hơn các giới hạn phát hiện tối thiểu, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng có văn bản yêu cầu doanh nghiệp rà soát toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là nguồn gốc nguyên liệu chế biến các lô hàng nêu trên, để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ mối nguy hóa chất kháng sinh.

Các trung tâm chất lượng nông, lâm, thủy sản vùng cần cập nhật phương pháp kiểm nghiệm của Cơ quan thanh tra và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ

Trường hợp xác định nguyên nhân tại cơ sở nuôi, doanh nghiệp cần lập biên bản làm việc giữa doanh nghiệp và các cơ sở nuôi trong quá trình điều tra truy xuất, (biên bản cần có thông tin đầy đủ về tên, địa chỉ cơ sở nuôi, mã số được cơ quan có thẩm quyền cấp-nếu có, số điện thoại người đại diện và chữ ký của hai bên) và tổng hợp báo cáo về Cục.

Trước đó, ngày 29/06/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định số 2636/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, theo đó, từng lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ từ ngày 15/7/2016 đến 15/10/2016 sẽ được kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu./.

Các lô hàng cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra, được sản xuất tại các nhà máy có tên trong danh sách được Cơ quan thanh tra và An toàn thực phẩm chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào quốc gia này mới thuộc diện phải kiểm tra và cũng chỉ những nhà máy được Cơ quan thanh tra và An toàn thực phẩm chấp nhận mới được xuất khẩu vào Hoa Kỳ./.