Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, đồng chí Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, nhưng kết quả đạt được là hết sức khả quan. Đó là nhờ có sự đóng góp và nỗ lực lớn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan tham mưu về kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, Bộ đã triển khai xây dựng 129 đề án, báo cáo về các cơ chế chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật (chưa kể các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý). Trong đó đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 2 dự án Luật (Luật Quy hoạch và Luật Thống kê 2015); soạn thảo nhiều nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị; đã ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư và 03 thông tư liên tịch.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điều hành kế hoạch được triển khai tích cực, kịp thời, đúng hướng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ chỉ đạo điều hành các cân đối lớn của nền kinh tế, đã thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Bộ đã chủ trì, phối hợp tích cực với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức nhiều phiên họp triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô” theo Quyết định số 1317/QĐ-TTg, ngày 06/8/2013. Đồng thời, chủ động tham mưu, tham gia, góp ý, nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách, xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Ngoài ra, Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng trình Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội dự thảo “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020” và “Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020”, chủ trì hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hàng năm.

Năm 2015, công tác thu hút, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra làn sóng mới. Thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, tổng giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm 2015 đạt 2,759 tỷ USD, bằng 62,36% so với mức của năm 2014, giải ngân vốn ODA đạt khoảng 5 tỷ USD.

Thu hút FDI năm 2015 cũng khá tích cực. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 22,757 tỷ USD (tăng 12,5% so với cùng kỳ).

Năm 2015, Bộ đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn về thẩm tra, thẩm định, kiểm tra và giám sát đầu tư. Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu được tăng cường. Bộ đã tiếp tục chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa công tác đấu thầu trong phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, công tác thống kê đã đáp ứng yêu cầu, kịp thời cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất phục vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương.

Công tác quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh được đặc biệt chú trọng. Đến nay đã có khoảng 600 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm.

Phát biểu đánh giá kết quả hoạt động năm 2015, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, năm qua Bộ đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn. Đó là nhờ những đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm qua. Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhiệt tình của các cá nhân, đơn vị trong Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công chung của Bộ. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện được khối lượng công việc khổng lồ mà không một bản báo cáo nào có thể nêu lên đầy đủ.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bước sang năm 2016, nhiệm vụ còn rất lớn. Đây là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu, như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết này vào nhiệm vụ công tác chuyên môn của Bộ; Tập trung tiến hành xây dựng mới, rà soát và sửa đổi các luật, nghị định có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện Hiến pháp sửa đổi năm 2013; Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2016; Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử; Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XIV, tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, thực hiện việc rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 của Bộ...

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã, đang và sẽ là ngọn cờ đầu trong đổi mới thể chế của đất nước. Bộ trưởng phát biểu: “Tôi mong rằng, các cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chung sức, chung lòng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016”./.