Theo Quyết định số 306/QĐ-BKHĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bô trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội; ký các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm; thống kế; cơ chế chính sách quản lý kinh tế; tổng hợp kế hoạch; kế hoạch động viên; công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức cán bộ; công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; truyền thông.

Bộ trưởng cũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ; Làm Chủ tịch một số phân ban hợp tác liên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Bộ trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Tổng cục Thống kê; Viện Chiến lược phát triển; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Quốc phòng, an ninh; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.


Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ảnh: Minh Trang)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, xây dựng; thanh tra kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng, truyền thông (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc.

- Làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thuộc diện Ban cán sự đảng quản lý và không phân cấp cho các đơn vị thuộc Bộ.

- Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông; Thanh tra Bộ; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương được phân công:

- Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; phát triển bền vững; y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, dự báo kinh tế - xã hội và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến của Bộ.

- Ký các quyết định cử cán bộ, công chức, việc chức đi công tác, học tập ở nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

- Phục trách theo dõi vùng Tây Nguyên.

- Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Học viện Chính sách và Phát triển; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu được phân công:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước, du lịch, dịch vụ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng Đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long), vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

- Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương; các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phục trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Phát triển Hợp tác xã; Vụ Kinh tế công nghiệp; Vụ Kinh tế nông nghiệp; Vụ Kinh tế dịch vụ; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch.

Cũng theo quyết định trên, 2 tân thứ trưởng được phân công các nhiệm vụ sau:

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đầu tư nước ngoài; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý đấu thầu; công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

Thứ trưởng cũng được phân công phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Thứ trưởng cũng được giao phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Phát triển doanh nghiệp; Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Lê Quang Mạnh được phân công nhiệm vụ giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý, tháng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và vùng lãnh thổ; công tác quy hoạch; tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; tài chính, tiền tệ, giá cả; đăng ký kinh doanh; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

Thứ trưởng được giao phụ trách theo dõi vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Thứ trưởng Lê Quang Mạnh cũng được phân công phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Tài chính, tiền tệ; Trung tâm tin học./.