Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 19-2017), ngày 08/3/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số 327/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 19-2017.

Kế hoạch hành động quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 19-2017. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra mục tiêu phấn đấu cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh. Đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines). Cụ thể sẽ bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới; củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu. Đến hết năm 2017, Khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 60 nước đứng đầu; Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số thuộc 80 nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tiếp tục cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh; đơn giản hoá, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2020 được đặt ra trong kế hoạch hành động là: Khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 60 nước đứng đầu; Bảo vệ nhà đầu tư thuộc nhóm 80 nước đứng đầu.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân công cho các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-2017, cụ thể 11 nhóm nhiệm vụ như sau:

(1) Theo dõi, giám sát đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản có liên quan.

(2) Phối hợp với các bộ, cơ quan: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam củng cố và cải thiện thứ hạng và điểm số của chỉ số Khởi sự kinh doanh; Củng cố và cải thiện thứ hạng và điểm số của chỉ số Bảo vệ nhà đầu tư; Theo dõi, đánh giá về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

(3) Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản đảm bảo thực hiện cải thiện chỉ số phá sản doanh nghiệp.

(4) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường.

(5) Nghiên cứu thay đổi phương thức thực hiện, giải quyết các thủ tục Công bố thông tin doanh nghiệp, Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Thông báo mẫu con dấu sang phương thức điện tử, giải quyết trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(6) Đăng tải danh sách doanh nghiệp đã và đang giải quyết thủ tục phá sản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(7) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu xây dựng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đấu thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Triển khai thanh toán điện tử, áp dụng hoá đơn điện tử cho phần chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng; Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng; Xây dựng hướng dẫn quy trình mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung qua mạng...

(8) Phối hợp với Bộ Tư pháp đăng tải danh sách các quản tài viên trên toàn quốc.

(9) Nâng cao năng lực phân tích chính sách cho khu vực tư nhân, nhất là các chính sách tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

(10) Tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối quý, cuối năm về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết hàng quý, hàng năm.

(11) Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất.

Trong Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương cụ thể hoá các nhiệm vụ được phân công thành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của đơn vị hàng năm./.