Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VSDC, được Bộ Tài chính xây dựng, đề xuất thành lập VSDC trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). VSDC được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Bộ Tài chính đề xuất vốn điều lệ của VSDC là 2.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn chủ sở hữu của VSD là 1.000 tỷ đồng; vốn bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của VSDC.

Nguồn bổ sung vốn điều lệ cho VSDC không cấp từ ngân sách nhà nước, mà từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của VSDC

Liên quan đến lý do đề xuất mức vốn điều lệ trên của VSDC, theo Bộ Tài chính, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính đã thẩm định nhu cầu, phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ và trình Thủ tướng Chính phủ quy định mức vốn điều lệ của VSDC 2.000 tỷ đồng (tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với hiện nay). Nguồn bổ sung vốn điều lệ cho VSDC không cấp từ ngân sách nhà nước, mà bổ sung theo tiến độ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của VSDC.

Việc bổ sung vốn điều lệ của VSDC, theo Bộ Tài chính được tính toán bằng cách giả định tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế bình quân theo giai đoạn 5 năm của VSDC lần lượt đạt khoảng 78,3% và 54% (tương đương tốc độ tăng giai đoạn 2016-2020). Dự kiến đến năm 2024, VSDC trích Quỹ đầu tư phát triển khoảng
464 tỷ đồng, đáp ứng một phần nguồn vốn đối ứng để bắt đầu triển khai thanh
toán bù trừ theo mô hình đối tác trung tâm theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chứng khoán. Đến năm 2028, VSDC sẽ trích đủ 1.000 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển để đạt mức vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng (lộ trình bổ sung vốn điều lệ căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận thực tế của VSDC trong giai đoạn từ 2021 trở đi).


Tình hình tài chính của VSD giai đoạn 2011-2020 làm cơ sở cho Lộ trình trích Quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn điều lệ cho VSDC giai đoạn 2021-2030

ĐVT: tỷ đồng

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Doanh thu

442,390

616,821

596,728

556,431

555,268

Lợi nhuận sau thuế

216,918

290,314

281,893

254,048

213,597

Nguồn: Bộ Tài chính

Trong số 1.000 tỷ đồng vốn tăng thêm, theo Bộ Tài chính, nhu cầu vốn tăng thêm của VSDC để thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở: 900 tỷ đồng; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin: 100 tỷ đồng.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VSDC gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VSDC do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

Ngoài thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với VSDC, Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Cùng với có chức năng thẩm định, chấp thuận các quy chế hoạt động nghiệp vụ để VSDC ban hành theo quy định của pháp luật chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có chức năng quản lý, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của VSDC. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến về nhân sự là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của VSDC trước khi Bộ Tài chính bổ nhiệm.../.