Vi phm còn mc cao

Báo cáo v kết qu công tác qun lý cht lượng, an toàn thc phm nông lâm thy sn giai đon 2011-2015 ca Cc Qun lý cht lượng Nông lâm sn và Thy sn cho biết, t l cơ s sn xut, kinh doanh vt tư nông nghip và sn phm nông lâm thy sn xếp loi C còn cao, t l cơ s loi C nâng hng lên B, A còn thp.

Bên cnh đó, vic ci thin an toàn thc phm còn rt chm, thiếu bn vng và t l vi phm quy đnh an toàn thc phm còn mc cao.

Tính riêng trong 9 tháng qua, t l mu giám sát vi phm an toàn thc phm còn cao, trong đó, 1,01% mu thy sn nhim dư lượng hóa cht, kháng sinh cm s dng, vượt ngưỡng cho phép, 10,3% mu rau có dư lượng hot cht thuc bo v thc vt vượt mc gii hn cho phép; 16% mu tht phát hin có Salmonella, 7,6% mu tht có dư lượng hóa cht, kháng sinh vượt ngưỡng.

Ông Nguyn Như Tip, Cc trưởng Cc Qun lý cht lượng nông lâm sn và thy sn, cũng cho biết thêm, trong 09 tháng đu năm nay, các đơn v trc thuc B Nông nghip và Phát trin nông thôn đã t chc 22 đoàn thanh tra chuyên ngành, và 33 đoàn thanh tra đt xut. Qua kim tra x lý đã ban hành gn 1.200 quyết đnh x pht hành chính vi tng s tin hơn 21 t đng.

Hành vi vi phm ch yếu là sn xut vt tư nông nghip ngoài danh mc, không đm bo cht lượng… Đáng lưu ý qua kim tra, thanh tra, B đã phát hin 5 công ty s dng cht cm trong sn xut thc ăn chăn nuôi, sn xut thuc thú y, thc ăn chăn nuôi không có trong danh mc cho phép, tiêu hy ti ch hơn 13kg hóa cht vàng ô (Vat Yellow), tch thu 20kg bt màu trng nghi là cht cm Sabutamol…

Theo bà Đinh Th Phương Thanh, Phó Giám đc S Nông nghip và Phát trin nông thôn Long An, mc dù thi gian qua phía tnh đã có rt nhiu bin pháp như tăng cường tuyên truyn, kim tra và x pht nhưng phi tha nhn công tác qun lý cht lượng, ATTP nói chung, đc bit là x lý tình trng s dng cht cm trong chăn nuôi nói riêng, hin gp khá nhiu khó khăn.

“Cái lo ngi nht hin nay ca chúng tôi đó là vic truy xut ngun gc cht cm t đâu. Thí d khi kim tra mt sn phm và xác đnh rõ là cht cm nhưng khi truy xut li thì không th nào xác đnh được ngun gc ca cht cm đó,” bà Khanh nói.

Cn gii pháp mnh hơn na

Vic s dng các cht cm này gây tn hi nghiêm trng đến sc khe người tiêu dùng. Dn chng v vn đ này, Đi tá Trn Trng Bình, Phó cc trưởng Cc Cnh sát môi trường (B Công an) cho biết, ch tính riêng năm 2014, s trường hp mc mi bnh ung thư đã lên đến 150.000-200.000 người, có ti 82.000 người đã t vong vì ung thư, trong đó 75%-95% s trường hp mc là do yếu t môi trường, an toàn thc phm.

Theo bà Đinh Th Phương Khanh, ti đây phi đưa ti s dng cht cm trong chăn nuôi vào b Lut hình s, bi vì nếu dùng nhng loi cht này, v lâu dài nó s nh hưởng nghiêm trng đến sc khe con người.

“Không th ch được đến lúc chúng ta chết đi mi truy xut chúng ta ăn cái gì thì làm sao truy xut được. Cht cm thì không có ngưỡng cho phép, ti vì thc phm mi ngày vào mt chút mt chút. Đng đ s vic xy ra chúng ta mi điu chnh thì kh cho nhân dân,” bà Khanh nói.

Nhm ci thin tình hình an toàn thc phm nông lâm thy sn trong thi gian ti, theo Cc Qun lý cht lượng Nông lâm sn và Thy sn, cn chú trng ti công tác rà soát, hoàn thin h thng văn bn pháp lut qun lý cht lượng vt tư nông nghip, an toàn thc phm nông lâm thy sn theo hướng tích cc; đơn gin hóa các văn bn quy đnh hành chính, th tc hành chính và quy chun k thut v đm bo cht lượng, an toàn thc phm theo chui sn xut, kinh doanh vt tư nông nghip và nông lâm thy sn. Kin toàn t chc b máy qun lý và thanh tra chuyên ngành cht lượng vt tư nông nghip, an toàn thc phm nông lâm thy sn t Trung ương ti đa phương. Rà soát, hoàn thin, phân công, phân cp cơ chế phi hp gia các cơ quan cùng cp cũng như gia Trung ương và đa phương.

V phía đa phương, ông Nguyn Văn Sơn, Phó Giám đc S Nông nghip và Phát trin nông thôn Lâm Đng đ ngh, các cơ quan qun lý nhà nước cn tăng cường tuyên truyn v tác hi ca cht cm đến sc khe người dân, thit hi đi vi doanh nghip sn xut kinh doanh chân chính. Ngành nông nghip ưu tiên nhân rng các mô hình sn xut theo chui giá tr nông sn an toàn, phát trin th trường sn phm an toàn có xác nhn to đng lc cho người dân và doanh nghip duy trì sn xut kinh doanh nông sn có giá tr gia tăng và an toàn…

B trưởng Cao Đc Phát nhn mnh, vic s dng cht cm trong chăn nuôi, trng trt không ch gây tn hi đến sc khe người tiêu dùng mà còn vi phm gian ln thương mi la di người tiêu dùng. Vì vy, vic x lý vi phm không ch coi là hành đng vi phm hành chính mà phi coi đó là hành đng phm pháp cn phi lên án và phi b x lý hình s.

B trưởng yêu cu đ to ra s chuyn biến trong công tác an toàn thc phm các s, ngành, đa phương cn có nhng kế hoch hành đng quyết lit, đc bit liên quan đến vn đ s dng cht cm trong chăn nuôi. Mt khác, công tác tuyên truyn cn rõ v thi đim, đi tượng; tăng cường công tác hướng dn sn xut cho nhng người sn xut chân chính; thiết lp các kênh phân phi an toàn.

Ngoài ra, cn tăng cường công tác thanh tra, kim tra phát hin, x lý nghiêm các vi phm liên quan đến vic s dng cht cm trong chăn nuôi; đu tranh, trit phá nhng đường dây cung cp các sn phm gi, cm cho người chăn nuôi./.