Ảnh: Một góc thị xã Sapa

Năm 2020, cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã cố gắng phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Với tính chất đặc thù của Sở nên các nhiệm vụ được Tỉnh giao mang tính chất tham mưu tổng hợp sâu rộng, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; song Sở luôn chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai nên các nhiệm vụ đã được giải quyết dứt điểm; chất lượng tham mưu, giải quyết công việc đạt hiệu quả cao; các nhiệm vụ phát sinh, nhiệm vụ khẩn đều được hoàn thành và hoàn thành toàn diện.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài ngay trong đầu năm mới 2021

Trong công tác quy hoạch, Sở đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa của Tỉnh như: Dự án Lập quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đôn đốc xây dựng, thẩm định 29 phương án phát triển ngành, địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp quy hoạch tỉnh; Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch trên địa bàn Tỉnh; Tham mưu giao các danh mục điều chỉnh, lập mới một số quy hoạch xây dựng, đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Về công tác kế hoạch, năm 2020 Sở đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng của Tỉnh như: Dự thảo các Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch, Đề án của UBND Tỉnh để điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn theo tiến độ; tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình công tác toàn khóa XVI của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, UBND Tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 tỉnh Lào Cai; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lào Cai...

Thực hiện tốt công tác báo cáo, tổng hợp, dự thảo/xây dựng các dự thảo báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và báo cáo định kỳ theo lĩnh vực được phân công đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Chỉ đạo tốt công tác theo dõi, quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao. Thường xuyên rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đảm bảo đúng quy định. Kịp thời đề xuất, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển, tăng khả năng thanh toán vốn cho các đơn vị. Chủ động tham mưu cho Tỉnh nhiều giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, năm 2020 tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 41.000 tỷ đồng (tăng 7,9% so với cùng kỳ).

Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu được thực hiện đúng các quy định. Trong năm Sở thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 120 dự án/2.300 tỷ đồng, gồm 350 gói thầu/2.100 tỷ đồng; trình UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 04 dự án.

Công tác thẩm định được đẩy nhanh tiến độ, tuân thủ đúng pháp luật. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách, trong năm 2020 đã thẩm định 202 dự án với tổng vốn đầu tư 3.010 tỷ đồng; thẩm định, trình UBND Tỉnh báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư đối với 208 dự án đầu tư công với tổng vốn đầu tư 3.215 tỷ đồng; điều chỉnh bổ sung thiết kế, dự toán, xử lý kỹ thuật cho 56 công trình; gia hạn hợp đồng cho 51 công trình xây dựng; tham gia ý kiến gửi các ngành cho 136 dự án. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thẩm định, trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nguồn vốn ngoài ngân sách.

Công tác giám sát đánh giá đầu tư tiếp tục được tăng cường và đi vào nề nếp, Trong năm 2020 đã tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát tình hình đầu tư của 45 dự án. Công tác giám sát đánh giá đầu tư các dự án cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn Tỉnh được thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần tích cực hạn chế các tiêu cực trong các chương trình dự án được đầu tư trên địa bàn, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Tỉnh, Sở luôn chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Năm vừa qua Sở đã tham mưu Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-CP của Chính phủ; chủ trì xây dựng Kế hoạch về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020; tích cực triển khai Dự án Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện và sở ngành (DDCI). Cùng với đó, công tác vận động thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn vốn nước ngoài được quan tâm triển khai và thực hiện hiệu quả. Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung triển khai các hoạt động theo Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm được UBND Tỉnh phê duyệt; tham mưu Tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, tiếp cận các tổ chức quốc tế có uy tín; chủ trì, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, trong đó đề xuất xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai năm 2021 và kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái.

Với những cố gắng trên, năm 2020 công tác thu hút đầu tư vào tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với 23 dự án đầu tư trong nước (DDI) được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.032 tỷ đồng; 01 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đạt 2,5 triệu USD; 02 dự án FDI điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư đạt 17,17 triệu USD.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị nói riêng và trong Tỉnh nói chung luôn được Sở quan tâm bằng các việc làm thiết thực. Năm 2020 Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho 754 đối tượng cán bộ; cử 26 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức. Công chức viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng cơ bản chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đạt kết quả cao; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình Môi trường quốc gia về Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh. Năm 2020 Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu rà soát, hướng dẫn các cơ chế chính sách trong lĩnh vực này. Đồng thời trực tiếp quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới.

Công tác hợp tác trong và ngoài nước được xác định làm một trong các nhiệm vụ thường trực của Sở cần đặt ưu tiên hàng đầu. Năm 2020 Sở tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh đẩy mạnh hợp tác, hữu nghị, hiệu quả đối với các tổ chức, vùng, lãnh thổ trong và ngoài nước. Trong năm, Sở đã tham mưu UBND Tỉnh đánh giá kết quả hợp tác với nhiều tỉnh ở trong và ngoài nước; phối hợp với nước bạn Trung Quốc tổ chức thành công Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, ngày 12/12/2020; trong đó chủ trì Hội nghị giới thiệu cơ chế chính sách đầu tư và ký kết hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc (với 18 hợp đồng hợp tác kinh tế thương mại và ký kết 04 dự án đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu, huyện phía Trung Quốc).

Công tác đăng ký doanh nghiệp được triển khai thực hiện tốt. Trong năm Sở đã thực hiện hiệu quả việc cấp mới, thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp, hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên hệ thống ĐKDN quốc gia là 5.361 doanh nghiệp/75.699,4 tỷ đồng (tổng vốn đăng ký).

Cùng với đó, công tác theo dõi đăng ký kinh doanh hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được thực hiện chặt chẽ. Hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 294 hợp tác xã đang hoạt động; 40 hợp tác xã thành lập mới.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Qua thanh tra đã chấn chỉnh các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chấp hành các quy định của pháp luậtvề đầu tư công, đấu thầu, luật đầu tư. Trong năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác tổ chức được thực hiện đúng theo chỉ đạo, quán triệt các quy định của nhà nước về quản lý tổ chức, sử dụng biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động…

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo của cấp trên. Ngay từ đầu năm Sở đã ban hành kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân, tập thể trong Sở lập nhiều thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Công tác hành chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đúng chế độ, chính sách; công tác đối ngoại, tiếp khách trang trọng, tiết kiệm, chu đáo; công tác quản lý tài liệu, nhất là tài liệu “mật”, xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ tài liệu đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các công chức, viên chức và người lao động đi công tác nước ngoài đều được quán triệt nghiêm túc về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính của Sở tiếp tục được triển khai đẩy mạnh. Năm 2020 với việc chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, đã góp phần giúp Sở hoàn thành 100% nội dung cải cách hành chính theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên và người lao động tiếp tục được quan tâm, từ đó tạo được sự chuyển biến nhất định trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, như chế độ công khai tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch tài chính theo quy định; công khai thông tin; thực hiện đúng về tiêu chuẩn, định mức trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành. Tiến hành thanh kiểm tra hành chính đối với các phòng, ban thuộc Sở về các lĩnh vực được phân công, đảm bảo khách quan và đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, năm 2021 Sở sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đề xuất giao và đôn đốc triển khai hoàn thành các danh mục quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của Luật Quy hoạch. Tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án Phát triển tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh báo cáo Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương...

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2021. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2022; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Tham mưu trình UBND Tỉnh giao bổ sung và điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư phát triển đối với các nguồn được giao phụ trách. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB năm 2020, 2021 đối với các nguồn vốn được giao quản lý.

Hai là, thực hiện tốt công tác thẩm chủ trương đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và thẩm định, báo cáo UBND Tỉnh Quyết định chủ trương đầu các sự án sử dụng vốn ngoài ngân sách theo quy định; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Tỉnh Lào Cai; thực hiện tốt công tác quản lý đấu thầu, thẩm định kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đầu tư trong năm 2021 đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Ba là, phối hợp, tham mưu thực hiện các chương trình Môi trường Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh, trong đó quan tâm thực hiện tiêu chí 13.1 (Về tổ chức sản xuất). Tiếp tục chỉ đạo giúp đỡ, duy trì các xã xây dựng nông thôn mới được phân công.

Bốn là, tăng cường công tác vận động, thu hút và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA, FDI, NGO. Tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư trong việc tiến hành các bước điều tra thị trường, làm thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án FDI trên địa bàn Tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư năm 2021 và xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2022; tham mưu đánh giá, ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác về kinh tế trong và ngoài nước.

Tích cực triển khai Dự án Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện/thành phố (DDCI) tỉnh Lào Cai năm 2021. Phối hợp tổ chức Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Việt – Trung năm 2021 tại Lào Cai. Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch cải thiện chỉ số PCI năm 2021.

Năm là, thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh. Tham mưu thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình. Tiếp tục tham mưu tổ chức lại hợp tác xã và đề xuất mô hình hợp tác xã kiểu mới đối với hợp tác xã. Tăng cường công tác hậu kiểm sau đăng ký.

Sáu là, thực hiện công tác tiếp công dân, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cơ quan.

Bảy là, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, dự án được giao theo dõi, quản lý. Tham mưu UBND Tỉnh, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và nhà tài trợ tiến hành đàm phán, ký hiệp định các dự án vốn ODA mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo các Ban quản lý dự án các huyện, thành phố trong việc thực hiện các hoạt động được giao làm chủ đầu tư

Tám là, thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định; quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức; công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; cử công chức, viên chức thuộc Sở tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

Chín là, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Mười là, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021. Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ, đồng bộ giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác huấn luyện Tự vệ cơ quan năm 2021. Đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ quan./.