Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 năm 2023, diễn ra chiều nay (ngày 14/6), tại Hà Nội đã diễn ra Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và đồng chủ trì sự kiện.

Diễn đàn có chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Chuyển đổi số là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của các cấp, các ngành...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và đồng chủ trì Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023

Đồng chủ trì Phiên toàn thể của Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023 có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; ông Pier Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Phiên toàn thể tập trung vào các báo cáo chính gồm: Dự thảo những nội dung chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 29); Thúc đẩy chuyển đổi số trở thành phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam.

Chuyển đổi số là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của các cấp, các ngành...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu khai mạc Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình CNH, HĐH

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, cho biết, Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định mô hình CNH, HĐH của Việt Nam là mô hình dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; coi phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt.

Trong đó, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là các quá trình chuyển đổi then chốt, là những phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình CNH, HĐH đất nước; xác định nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; doanh nghiệp trong nước bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là động lực chính, chủ đạo; doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng, đột phá trong quá trình CNH, HĐH.

Nghị quyết 29 đã đề ra các quan điểm, mục tiêu tổng quát và 24 mục tiêu cụ thể, 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

Chuyển đổi số là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của các cấp, các ngành...
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Diễn đàn

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng thông tin, để triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/TW, ngày 28/11/2022; đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang tích cực chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết 29.

“Vì vậy, để góp phần thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 29, năm nay, Diễn đàn Công nghiệp 4.0 đã lựa chọn chủ đề của Phiên toàn thể là “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Quy mô của Diễn đàn bao gồm 1 phiên toàn thể, 6 hội thảo chuyên đề và hoạt động triển lãm; có trên 2.000 đại biểu tham dự các hoạt động của Diễn đàn”, ông Trần Tuấn Anh cho biết.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tác động toàn diện, sâu sắc đến CNH, HĐH ở Việt Nam

Phát biểu tại Phiên toàn thể của Diễn đàn cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão và thực sự đang bước vào giai đoạn phát triển mới với cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư.

Trong thời gian vừa qua, với việc chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng là năng suất và đổi mới sáng tạo, giảm bớt sự phụ thuộc vào những lợi thế cạnh tranh cũ như tài nguyên thiên nhiên hay nguồn nhân công giá rẻ, kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ.

Chủ trương phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các thành tựu của cuộc CMCN lần thứ tư đã được Đảng, Nhà nước khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và nêu rõ trong Nghị quyết 29, trong đó xác định công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt, chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình CNH, HĐH.

Theo Thủ tướng, cuộc CMCN lần thứ tư, trong đó có chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã tác động toàn diện, sâu sắc đến CNH, HĐH ở Việt Nam trên các lĩnh vực với những khía cạnh chủ yếu sau:

Một là, thế giới được số hóa, kết nối số mọi lúc, mọi nơi, kết hợp thế giới thực với thế giới ảo. Do đó, CNH, HĐH sẽ diễn ra cả trong môi trường thực và môi trường số (vì vậy, chuyển đổi số là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của các cấp, các ngành và toàn xã hội).

Hai là, CMCN lần thứ tư có quy mô và tốc độ phát triển chưa có tiền lệ, làm thay đổi lực lượng sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi CNH, HĐH sang giai đoạn mới: thâm dụng tri thức và đột phá đổi mới sáng tạo; mở ra nhiều cơ hội cho chúng ta bắt kịp, đi cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Ba là, CMCN lần thứ tư có phạm vi tác động bao trùm, toàn diện, hình thành các quan hệ sản xuất mới, các mô hình kinh doanh mới, tạo sự chuyển dịch các dòng vốn, công nghệ, lao động, nhất là chuyển đổi xanh - phát triển bền vững (các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, cân bằng phát thải tại COP26, COP27…); thúc đẩy xã hội hóa, quốc tế hóa cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, đòi hỏi CNH, HĐH của mỗi nước phải đặt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những bước tiến quan trọng

Vừa qua, chuyển đổi số ở Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, đó là: (1) Thể chế cho phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số đang từng bước được hoàn thiện; (2) Chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước đã có nhiều kết quả tích cực; (3) Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến có chuyển biến rõ rệt, với gần 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; (4) Các cơ sở dữ liệu làm nền tảng để triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số tiếp tục được thúc đẩy triển khai, kết nối, chia sẻ phục vụ xây dựng Chính phủ số.

Chuyển đổi số là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của các cấp, các ngành...
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là cơ hội để Việt Nam thực hiện khát vọng phồn vinh.

Đặc biệt, Thủ tướng chia sẻ thêm, trong thời gian qua, Chính phủ đã có những nỗ lực trong quá trình chuyển đổi số như sau:

Một là, bám sát các yêu cầu của Nghị quyết 29, Chính phủ sớm ban hành Chương trình hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cho từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để thực hiện cho được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình CNH, HĐH, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ba là, xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường.

Bốn là, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; trong đó thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Năm là, đổi mới tư duy, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy CNH, HĐH đất nước.

Sáu là, tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, tạo động lực cho đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Bảy là, nhanh chóng thể chế hóa quan điểm nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; doanh nghiệp trong nước là động lực chính, chủ đạo; doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng, đột phá trong thực hiện CNH, HĐH đất nước.

Tám là, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Cơ hội để Việt Nam thực hiện khát vọng phồn vinh

Là nền kinh tế phát triển năng động, Việt Nam kiên định nỗ lực hướng đến mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xem chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình CNH, HĐH đất nước; là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình CNH, HĐH.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển, đột phá chiến lược và đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết 29.

Việt Nam có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho việc tiếp cận và hưởng lợi từ CMCN lần thứ tư. Đó là, có cơ cấu dân số trẻ, ham học hỏi, năng động, sáng tạo; hạ tầng cho công nghệ số hóa phát triển nhanh; cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện.

“Vì vậy, dù phải chú ý đến những yếu tố tác động tiêu cực, nhưng đây thực sự là cơ cơ hội để Việt Nam thực hiện khát vọng phồn vinh”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, sau Diễn đàn này, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực, biến khát vọng thành việc làm và hành động cụ thể, để tiếp tục phấn đấu và đạt được những bước tiến mới góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước./.