GRDP năm 2017 tăng trưởng 7,52%

Theo Báo cáo Kết qu thc hin kế hoch phát trin kinh tế - xã hi, bo đảm quc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhim v năm 2018, tng sn phm xã hi năm 2017 (GRDP - theo giá so sánh 2010) đạt 47.761 t đồng, đạt 99,69% kế hoch, tăng trưởng kinh tế 7,52%, trong đó: Ngành nông, lâm, thy sn đạt 19.468 t đồng, bng 98,92% kế hoch, tăng 4,25% so vi thc hin năm 2016.

Ngành công nghip - xây dng đạt 7.998 t đồng, bng 106,43% KH, tăng 10,06% so vi thc hin năm 2016. Ngành dch v đạt 19.240 t đồng, bng 99,28% kế hoch, tăng 9,97% so vi thc hin năm 2016.

Riêng thuế sn phm (tr tr cp sn phm) đạt 1.055 t đồng, bng 79,03% kế hoch, tăng 7,22% so vi thc hin năm 2016.

Cơ cu kinh tế: nông, lâm, thy sn đạt 42,51%; công nghip, xây dng đạt 16,01%; dch v đạt 39,29%; thuế sn phm (tr tr cp sn phm) đạt 2,19%.

GRDP bình quân đầu người theo giá hin hành đạt 38,46 triu đồng. Huy động vn đầu tư toàn xã hi 22.729 t đồng, đạt 100,22% kế hoch, tăng 33,63% so vi thc hin năm 2016.

Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dùng trên địa bàn thc hin 65.083 t đồng, đạt 110,69% kế hoch, tăng 12,42% so vi thc hin năm 2016. Tng kim ngch xut khu thc hin 575 triu USD, đạt 100,9% kế hoch, tăng 4,55% so vi thc hin 2016. Tng kim ngch nhp khu thc hin 38 triu USD, đạt 316,7% kế hoch, tăng 95,9% so vi thc hin 2016.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.145,506 t đồng, đạt 114,3% so vi d toán HĐND Tnh giao, đạt 127,8% d toán Trung ương giao, tăng 21,9% so vi thc hin năm 2016.

Đắk Lắk có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Năm 2017, toàn Tnh có trên 6.889 doanh nghip hot động, đạt 96,3% kế hoch, tăng 10,47% so vi năm 2016. Các cp, các ngành và đoàn th đã tích cc đẩy mnh công tác tuyên truyn, vn động các tng lp nhân dân tích cc tham gia thc hin Chương trình Xây dng nông thôn mi. Vi s n lc đóng góp ca người dân và các doanh nghip trên địa bàn, hot động xây dng nông thôn mi đang được trin khai thc hin khá tt.

Năm 2017, Đắk Lắk có 30 xã đạt chun nông thôn mi (trong đó 20 xã có Quyết định công nhn), đạt t l 20%, đạt kế hoạch đề ra. Toàn Tnh đạt 1.854 tiêu chí/2.888 tiêu chí, bng 64,2%, tăng 50 tiêu chí so với cui năm 2016; bình quân đạt 12,19 tiêu chí/xã, tăng 0,32 tiêu chí so vi cui năm 2016.

Bên cnh đó, ch s PCI ca tnh Đắk Lk (năm 2016) đạt 58,62 đim, xếp hng 28/63 tnh thành, được xếp trong nhóm có cht lượng điu hành kinh tế Khá và xếp v trí th 2 so vi khu vc Tây Nguyên (sau tnh Lâm Đồng). Thi gian qua, công tác xúc tiến đầu tư đã có bước đổi mi; ngoài vic t chc các hi ngh, biên tp tài liu xúc tiến đầu tư, qung bá trên Cng Thông tin đin t ca tnh và ca S Kế hoch và Đầu tư,... Trong năm, đã t chc các Đoàn công tác ca tnh để thc hin công tác xúc tiến đầu tư ti mt s nước, như: Nht Bn, Australia... bước đầu được đánh giá tt.

Năm 2017, toàn Tnh có 80 d án được cp quyết định ch trương đầu tư, tng vn đăng ký gn 4.000 t đồng; so vi năm 2016, s lượng d án tăng 25%, vn đăng ký tăng 2,46 ln .

Trong năm, mt s d án ln s dng vn đầu tư ngoài ngân sách đã hoàn thành đi vào hot động góp phn làm tăng ngun vn huy động toàn xã hi.

Đắk Lắk đã tiếp đón, cung cp thông tin cho hơn 220 nhà đầu tư v môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và kh năng đầu tư trên địa bàn tnh. Đã phi hp vi Ban ch đạo Tây Nguyên t chc tt Hi ngh xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên ln th 4; ký kết biên bn ghi nh, trao Quyết định ch trương đầu tư, Quyết định chp thun đầu tư, Biên bn ghi nh cho 06 d án, Hin nay, các d án này đang tiếp tc được trin khai. Nhìn chung, tình hình thu hút đầu tư ca tnh có nhiu khi sc so vi năm 2016, s lượng các nhà đầu tư đến tìm hiu và đăng ký đầu tư nhiu hơn.

Định k vào th 5 hàng tun, UBND Tnh t chc hp để nm bt và tháo g kp thi nhng khó khăn, vướng mc cho nhà đầu tư. Trong năm, đã tháo g khó khăn, vướng mc trong quá trình trin khai cho 33 d án đầu tư. Tuy nhiên, vn còn mt s tn ti như: thủ tục hành chính còn bt cp; s phi hp gia các S, ngành và địa phương liên quan chưa cht ch dn đến chm tr trong vic gii quyết các th tc đầu tư; chưa có s đồng b, thng nht gia các quy hoch, nên dn đến vic kéo dài thi gian gii quyết th tc cho nhà đầu tư; danh mc d án kêu gi đầu tư ca tnh chưa sát vi thc tế, thiếu thông tin nht là v hin trng địa đim kêu gi đầu tư.

Trong năm 2017, Tnh tiếp nhn 02 d án vi tng vn đăng ký khong 49,4 triu USD, đưa tng s d án trên địa bàn lên 12 d án do nhà đầu tư nước ngoài thc hin vi tng vn đăng ký 172,048 triu USD (tăng 44,7% so vi năm 2016), hot động ch yếu trong các lĩnh vc như: Nông nghip, dch v, thương mi, môi trường…Tuy nhiên, trên thc tế có 02 d án không còn trin khai thc hin do nhà đầu tư thc hin tái cơ cu đầu tư. Ngoài 02 d án đã được cp giy chng nhn đầu tư, trong năm 2017 còn có mt s nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến các d án thuc lĩnh vc đin năng lượng mt tri, chế biến sn phm nông nghip, sân tp golf...

Trên địa bàn Tnh hin có 19 d án, chương trình ODA đã và đang được trin khai thc hin vi tng mc đầu tư khong 5.883 t đồng; trong đó, vn ODA là 4.718 t đồng.

Đến thi đim hin ti đã có 04 chương trình, d án hoàn thành; 13 d án, chương trình đang trin khai thc hin, 01 d án ký hip định vào tháng 5/2017.

Bên cạnh đó, qun lý hot động ca các t chc NGO trên địa bàn Tnh cơ bn thc hin theo đúng quy định ca pháp lut. Trên cơ s danh mc 131 d án kêu gi vin tr NGO giai đon 2017-2018 được UBND Tnh phê duyt, năm 2017, Tnh đã tiến hành phê duyt tiếp nhn 11 khon vin tr (trong đó có 09 khon vin tr phi d án và 02 d án h tr k thut) vi tng giá tr đăng ký 2.528.625 USD t 09 t chc PCPNN (trong đó 01 khon vin tr bng hin vt). Hin Tnh đang trin khai thc hin 21 khon vin tr (18 nhà tài tr) vi tng giá tr cam kết hơn 3.995.073 USD.

UBND Tnh đã đồng ý ch trương lp đề xut d án đối vi 05 d án theo hình thc PPP. Tuy nhiên, do Chính ph đang ch đạo sa đổi, điu chnh Ngh định s 15/2015/NĐ-CP v đầu tư theo hình thc đối tác công tư để làm rõ mt s đim chưa rõ ràng, còn bt cp. Vì vy, UBND Tnh đã ch đạo các cơ quan liên quan tiến hành rà soát li danh mc, xác định d án đủ cơ s thc hin theo hình thc PPP phù hp vi quy định ca pháp lut và điu chnh hình thc thc hin các d án không thuc hình thc PPP.

Tp trung vào tái cơ cấu nn kinh tế trong năm 2018

Năm 2018, Đắk Lk đặt ra các ch tiêu v GRDP (theo giá so sánh 2010) đạt 51.480 t đồng, tăng trưởng kinh tế t 7,8 - 8% so vi thc hin năm 2017.

Cơ cu kinh tế (giá hin hành): Nông - lâm - thy sn đạt 41,5%; Công nghip - xây dng đạt 16,1%; Dch v đạt 40,2%; Thuế sn phm (tr tr cp sn phm) đạt 2,2%.

GRDP bình quân đầu người theo giá hin hành đạt 41 triu đồng. Huy động vn đầu tư toàn xã hi 27.720 t đồng, bng 35,1% tng sn phm xã hi.

Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dùng trên địa bàn đạt 68.020 t đồng, tăng 4,51% so vi thc hin năm 2017. Tng kim ngch xut khu 600 triu USD, tăng 4,35% so thc hin 2017. Tng kim ngch nhp khu 40 triu USD, tăng 5,3% so thc hin 2017. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.000 t đồng, bng 97,17% so vi thc hin năm 2017.

Phát trin doanh nghip, đến hết năm 2018, toàn Tnh có 8.050 doanh nghip hot động, tăng 16,85% so vi thc hin năm 2017.

Để đạt được các mc tiêu nói trên, Tnh s tp trung vào các gii pháp dài hn, tái cơ cấu nn kinh tế, nhm hướng ti tăng trưởng cao và bn vng, trin khai thc hin có hiu qu Đề án tng th tái cơ cu kinh tế gn vi chuyn đổi mô hình tăng trưởng tnh Đắk Lk và các đề án tái cơ cu ngành, lĩnh vc gn vi nâng cao cht lượng, hiu qu, năng sut lao động và sc cnh tranh ca nn kinh tế.

Trin khai thc hin nghiêm túc, đồng b, có hiu qu các Ngh quyết ca Chính ph. Bo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thun li, bình đẳng; phát trin kinh tế tư nhân tr thành mt động lc quan trng ca nn kinh tế. Nâng cao hiu qu t chc thi hành pháp lut, chp hành pháp lut. Đẩy mnh xây dng h thng kết cu h tng kinh tế - xã hi đồng b, hin đại, đẩy nhanh tiến độ trin khai thc hin và gii ngân các d án đầu tư công.

Tp trung ngun lc đầu tư t các ngun vn ngân sách và đẩy mnh kêu gi, thu hút đầu tư ngun vn ngoài ngân sách để tng bước xây dng các công trình trng đim có tác dng lan ta, thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hi ca toàn Tnh.

Trong đó, v nông, lâm, thy sn, Tnh s tp trung trin khai Kế hoch ca UBND Tnh v tái cơ cu ngành nông nghip theo hướng nâng cao giá tr gia tăng và phát trin bn vng, trong đó tp trung đổi mi, phát trin kinh tế hp tác, ng dng công ngh cao, thu hút doanh nghip có tim lc đầu tư vào nông nghip, nâng cao cht lượng sn phm, gn sn xut vi th trường.

Tp trung thc hin chuyn đổi hiu qu cơ cu cây trng, vt nuôi phù hp vi nhu cu th trường; tăng cường áp dng quy trình thc hành sn xut nông nghip tt (VietGAP) trong nông nghip, thy sn trên địa bàn Tnh.

Đẩy mnh phát trin nông nghip công ngh cao, nông nghip hu cơ gn vi th trường tiêu th mt cách hiu qu, bn vng. Tp trung phát trin hiu qu mô hình liên kết 5 nhà (nhà nông - nhà nước - nhà băng - nhà doanh nghip - nhà khoa hc), đẩy mnh mô hình chăn nuôi trang tri, quy mô ln; Kim soát dch bnh, tăng cường dch v thú y, ch động phòng chng dch bnh cho vt nuôi, kim soát có hiu qu dch bnh trên cây trng. Qun lý cht ch cht lượng vt tư đầu vào; theo dõi cht chvà thông báo din biến thi tiết cho người dân để ch động trong sn xut.

V công nghip, thương mi, dch v, Tnh s tiếp tc phát trin sn xut công nghip theo chiu sâu, tăng t trng các ngành công nghip chế biến; tiếp tc tháo g khó khăn cho doanh nghip, thúc đẩy đổi mi công ngh, ci tiến quy trình sn xut, nâng cao năng sut lao động, phát trin các ngành công nghip có li thế.

Thc hin hoàn thành các đề án, quy hoch, b sung các d án đin năng lượng mt tri vào Quy hoch phát trin đin lc quc gia giai đon 2011-2020 có xét đến 2030. Hoàn thành d án cp đin 35 thôn buôn t lưới đin quc gia, đảm bo hoàn thành ch tiêu s thôn buôn và s h được s dng đin.

Tăng cường h tr trin khai nhanh chóng th tc đầu tư, đôn đốc thc hin đầu tư và hoàn thành đưa vào hot động mt s d án sn xut, chế biến; đồng thi, tiếp tc xúc tiến kêu gi đầu tư, đảm bo th tc đầu tư các d án đin gió, đin năng lượng mt tri và các d án sn xut công nghip khác; kêu gi đầu tư cơ s h tng, đầu tư các d án sn xut vào các khu, cm công nghip, đặc bit là Khu công nghip Phú Xuân, Cư M’gar; kiên quyết x lý các d án chm đầu tư, đầu tư d dang và ngng sn xut trong các cm công nghip.

V phát trin doanh nghip, hp tác xã, h kinh doanh, Tnh s tiếp tc đẩy mnh đổi mi, sp xếp li, phát trin và nâng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip nhà nước theo tinh thn Ngh quyết s 12-NQ/TW ngày 03/6/2017; cơ cu li, nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca các doanh nghip nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thc hin c phn hóa theo Kế hoch ban hành kèm theo Quyết định s 612/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 ca UBND Tnh.

Đổi mi và thc hin có hiu qu Hi ngh đối thoi doanh nghip, tích cc tháo g khó khăn, vướng mc, đảm bo điu kin kinh doanh cho doanh nghip.

Tiếp tc ch đạo, khuyến khích và to điu kin thành lp mi hợp tác xã gn vi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dng nông thôn mi; tp trung cng c, h tr, t chc li hot động ca các hợp tác xã, Liên hip Hợp tác xã đã thành lp để tn ti và phát trin.

Trin khai thc hin kp thi, có hiu qu Lut H tr Doanh nghiệp nhỏ và vừa; đơn gin hóa thủ tục hành chính, to s thông thoáng, d dàng trong các th tc để thúc đẩy, h tr các h kinh doanh đăng ký hot động theo hình thc doanh nghip. Hướng dn và h tr v nghip v s sách kế toán và kê khai thuế liên quan đến doanh nghip khi các ch h kinh doanh chuyn sang la chn đăng ký hot động theo hình thc doanh nghip.

Thường xuyên t chc các lp đào to kiến thc v khi s doanh nghip, năng lc qun tr kinh doanh và kế toán cho ch doanh nghip và đội ngũ qun lý ca doanh nghip. Bi dưỡng kiến thc pháp lut và thc hin h tr pháp lý, h tr thông tin cho doanh nghip. Trin khai thc hin tt công tác đào to nhân lc cho các doanh nghip nh và va năm 2018 và xây dng kế hoch phát trin kinh tế tp th, kế hoch phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019./.