Toàn cảnh KCN Thăng Long Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN

Trong tháng 8/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Ban đã báo cáo và xin ý kiến UBND Tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch và xây dựng, cụ thể: phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (lần 4); bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Bình Xuyên; bổ sung 37,62 ha vào diện tích KCN Chấn Hưng.

Thực hiện xin ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực KCN Tam Dương II – Khu B1, B2 thuộc huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo.

Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô I; tham gia ý kiến vào đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Đồng Sóc; thỏa thuận phương án kiến trúc và quy hoạch tổng mặt bằng dự án Sản xuất gạch ốp lát, tấm ốp lát của Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ tại KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa.

Trong tháng 8/2023, Ban đã thực hiện cấp 3 Giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 1 dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9 ha) được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Trong tháng 8/2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý có văn bản đề nghị Công ty HDTC (chủ hạ tầng KCN Bá Thiện – Phân khu I) phối hợp, đồng ý về việc trồng cỏ, cây viền tại phần đất phía trước hàng rào Công ty TNHH Compal (Việt Nam) từ tuyến 1 đoạn từ N1-N2, KCN Bá Thiện; làm việc với Đoàn thanh tra của Công an Tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Tỉnh tại Quyết định số 1353/QĐ-CAT-TTr, ngày 17/7/2023 để khắc phục việc thiết kế thẩm duyệt, nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy của KCN nghiệp Bá Thiện- Phân khu II. Tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng KCN; phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự trong các KCN, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; đôn đốc các doanh nghiệp KCN Bá Thiện - PKII đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

KCN Bá Thiện 2 tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp tục quản lý hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển các KCN

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, trong tháng 9 này, Ban tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN, đặc biệt giải quyết triệt để những công việc còn dang dở, vướng mắc trong tháng 8 vừa qua. Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến các KCN: Lập Thạch I và Lập Thạch II, Chấn Hưng, Phúc Yên, Đồng Sóc.

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đối với các KCN đã đi vào hoạt động và đang bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của KCN, bao gồm: KCN Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A, Bá Thiện II; các KCN vừa có quyết định thành lập: KCN Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1); đôn đốc nhà đầu tư chuẩn bị điều kiện khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Sông Lô I./.

Đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy xử lý nước thải trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc