Thu ngân sách gim nên phi tăng kch khung

Mt đim đc bit đáng chú ý ti d tho Ngh quyết này là B Tài chính đ ngh tăng thuế bo v môi trường vi xăng t 3.000 đng/lít lên mc kch khung cho phép là 4.000 đng/lít.

Bên cnh đó, các mt hàng du cũng tăng 500-1.100 đng/lít, kg cũng kch mc trn quy đnh. C th, du diezel, du mazut, du nhn, m nhn đu có chung mc thuế là 2.000 đng/ lít, kg.

Lý gii cho đ xut này, B Tài chính cho rng vì mc thuế nhp khu xăng du t các nước đang được ct gim mnh nên đã nh hưởng đến ngun thu ngân sách, nht là xăng du nhp t Trung Quc, Hàn Quc. C th xăng du nhp khu t th trường Asean và Trung Quc chiếm t l ln (trên 60%).

Giá xăng có thể tăng thêm 1.000 đồng/lít nêu tăng thuế suất thuế bảo vệ môi trường lên 4.000 đồng/lít

B Tài chính cho rng, do thc hin ct gim mc thuế nhp khu theo các hip đnh thương mi t do nên s thu t hot đng nhp khu xăng du liên tc gim qua các năm.

C th: S thu năm 2016 t ASEAN là 5,8 nghìn t đng, gim 57% so vi năm 2015 (13,5 nghìn t đng); t Trung Quc là 898 t đng, gim 76% so vi năm 2015 (3.712 t đng). Năm 2017, s thu t hot đng nhp khu xăng du t các th trường này tiếp tc gim, trong đó t ASEAN gim 97% so vi năm 2016.

Mt khác, theo B Tài chính, hin nay, giá bán l xăng du Vit Nam cơ bn đang thp hơn so vi các nước có chung đường biên gii nói riêng và nhiu nước khác trong khu vc ASEAN và châu Á nói chung.

Theo bng xếp hng ca trang web Global Petrol Prices vào ngày 27/11/2017, giá bán l xăng ca Vit Nam đng th v trí 45 t thp đến cao trong tng s 167 quc gia (thp hơn 122 nước) vi mc giá là 18.580 đng/lít, thp hơn so vi 3 nước có chung đường biên gii vi Vit Nam (thp hơn Lào là 5.304 đng/lít, Campuchia là 2.988 đng/lít, Trung Quc là 1650 đng/lít); và thp hơn mt s quc gia khác trong khu vc ASEAN, châu Á (như thp hơn Singapore là 18.560 đng/lít, Philippines là 3.892 đng/lít, Hng Kông là 27.974 đng/lít).

Cũng theo B Tài chính, xăng, du là sn phm có cha nhiu cht gây ô nhim môi trường, như: chì, lưu huỳnh, benzen, hydrocacbon thơm, hydrocacbon nng và mt s ph gia... Đây là nhng cht gây hi đến an toàn, sc khe và môi trường. Do đó, B này cho rng cn thiết điu chnh nâng mc thuế bo v môi trường đi vi xăng du nhm nâng cao hơn na trách nhim và nhn thc ca t chc, cá nhân đi vi môi trường, khuyến khích sn xut, s dng sn phm thay thế, thân thin vi môi trường (như xăng du sinh hc).

Giá xăng có th b đy lên thêm 1.000 đng/lít

Tính toán tác đng đi vi giá bán ca vic tăng thuế môi trường xăng du, B Tài chính cho biết: Theo Ngh đnh s 83/2014/NĐ-CP, ngày 03/09/2014 ca Chính ph v kinh doanh xăng du thì thuế bo v môi trường là mt trong các yếu t cơ bn cu thành giá cơ s (là căn c đ cơ quan qun lý nhà nước điu hành giá bán l xăng du).

Theo đó, vi phương án điu chnh mc thuế bo v môi trường đi vi xăng du tăng 1.000 đng/lít đi vi xăng s làm giá bán xăng du tăng lên.

C th, đi vi xăng, t l tăng thuế bo v môi trường trong giá bán khong 4,9%; đi vi du diesel khong 3,2%; đi vi du mazut khong 8,9%; đi vi du nhn khong 0,6% và đi vi m nhn khong 2,3%.

Bên cnh đó, thuế bo v môi trường vi xăng du chiếm đi đa s trong tng thu ngân sách t thuế bo v môi trường. Vì vy, vi phương án tăng kch khung thuế bo v môi trường vi xăng du nêu trên ca B Tài chính, d kiến ngân sách s tăng mnh.

Theo tính toán ca B Tài chính, s thu thuế bo v môi trường d kiến đi vi xăng, du khong 55.591 t đng/năm, lên khong 57.312 t đng/năm. Điu này cũng kéo theo s thu thuế giá tr gia tăng đi vi xăng du cũng s tăng lên khong 1.568,4 t đng. Tng s thu ngân sách nhà nước d kiến theo đó tăng lên khong 17.252,6 t đng/năm.

B Tài chính cho hay, tng s thu thuế bo v môi trường giai đon 2012-2017 khong 150.810 t đng, bình quân khong 25.135 t đng/năm, chiếm t trng khong 1,48% - 4,27% trên tng thu ngân sách nhà nước và khong 0,34% - 0,98% trên tng sn phm trong nước (GDP) hàng năm./.