Ứng dụng đồng bộ công nghệ hiện đại

Mục tiêu của Đề án là đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ sản xuất trong các doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả khai thác, chế biến; nâng cao tỷ lệ thu hồi, giảm tổn thất tài nguyên khoáng sản trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản; nâng cao mức độ an toàn lao động, đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường.

Đổi mới công nghệ trong khai thác hạn chế thất thoát và gây ô nhiễm môi trường

Nhiệm vụ chủ yếu của Đề án là đổi mới và hiện đại công nghệ, thiết bị, trong đó, đổi mới, áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiệu quả cao, ít ô nhiễm môi trường và hiện đại hóa công nghệ khai thác; loại bỏ các công nghệ, thiết bị lạc hậu trong khoan, nổ mìn, làm tơi, phá vỡ đất đá.

Đổi mới công nghệ và thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị công suất lớn, hiệu suất cao, có cơ cấu vận hành liên tục, vận hành linh hoạt, loại bỏ thiết bị cũ, lạc hậu trong công tác bốc xúc, vận tải; áp dụng hệ thống vận tải liên tục bằng băng tải, đường ống, hệ thống vận tải liên hợp ô tô - băng tải và ô tô - trục tải ở những mỏ có điều kiện phù hợp.

Áp dụng công nghệ khai thác hợp lý với chiều cao tầng khai thác lớn, sử dụng thiết bị hiện đại, công suất lớn; các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao độ ổn định bờ mỏ nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao mức độ an toàn; phát triển, áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác đổ thải, thoát nước khi khai thác xuống sâu; đổ thải hợp lý ở các khu vực phía dưới còn khoáng sản sẽ được khai thác bằng công nghệ hầm lò.

Đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành sản xuất. Xây dựng cập nhật, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên, lập kế hoạch khai thác hợp lý. Tăng cường ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và hệ thống GIS trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh và quản trị tài nguyên...

Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ. Cụ thể, tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản rắn, dầu khí; thành lập và khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp.

Đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường liên kết giữa các nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp trong việc hình thành nội dung, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả phục vụ đổi mới và hiện đại hóa công nghệ.

Tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị công nghệ, phụ tùng, linh kiện thay thế phục vụ ngành khai thác, chế biến khoáng sản rắn, dầu khí; tích cực thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, trao đổi thông tin, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Về đầu tư tài chính. Xây dựng thực hiện các chương trình kế hoạch, lộ trình thay thế, nâng cấp, đổi mới và hiện đại hóa thiết bị và công nghệ, tổ chức thực hiện đồng bộ ở các cấp tập đoàn, tổng công ty và công ty khai thác và chế biến khoáng sản. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản...

Về khoa học và công nghệ. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp doanh nghiệp phục vụ đổi mới hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản; đẩy mạnh thực hiện cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đào tạo nâng cao trình công quản lý, trình độ khoa học và công nghệ, nâng cao tay nghề cho các cán bộ quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp... Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Về công tác quản lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên trong khai thác và chế biến khoáng sản. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khoáng sản, chuyển giao công nghệ, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ./.