Giới thiệu Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp
Công nhân tan ca trong Khu công nghiệp Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ KCN có chức năng phục vụ, giúp Ban Quản lý KKT và các KCN Tỉnh quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước trong KKT, KCN; thực hiện nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ đầu tư trong KKT, KCN; là bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu trong KKT của Tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện chức năng phục vụ cho Ban Quản lý KKT và các KCN Tỉnh quản lý khai thác vận hành công trình kết cấu hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước trong KKT, KCN.

*Lập kế hoạch hàng năm về duy tu, bảo trì công trình kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp được giao quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

* Thực hiện quản lý, khai thác và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế, khu công nghiệp đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước;

* Tiếp nhận bàn giao, tổ chức quản lý, khai thác vận hành và duy tu các công trình hạ tầng, các Trạm xử lý nước thải tập trung của KKT, KCN được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN tại KKT, KCN;

* Ký hợp đồng thu tiền sử dụng kết cấu hạ tầng, dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp tập trung KKT, KCN, thu và nộp ngân sách nhà nước theo chế độ qui định; Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được giao để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, duy tu bảo dưỡng các Trạm xử lý nước thải KKT, KCN theo qui định hiện hành.

* Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, quan trắc môi trường định kỳ KCN, KKT theo quy định; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN được giao quản lý.

* Xây dựng giá dịch vụ hạ tầng, phối hợp xây dựng giá dịch vụ thoát nước trong khu kinh tế, khu công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

* Quản lý các hợp đồng đấu thầu quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải đầu tư bằng vốn NSNN.

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ đầu tư trong KKT, KCN

*Tư vấn cho các nhà đầu tư về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong KKT.

* Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục: Đăng ký xin cấp chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các vấn đề liên quan đến đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư;

* Tư vấn các dịch vụ về đầu tư xây dựng trong KKT, KCN; tư vấn lập các dự án đầu tư; tư vấn giám sát thi công công trình; tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý công trình cho các chủ dự án, chủ đầu tư; tư vấn làm các thủ tục lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn xây dựng, lắp đặt các hệ thống xử lý sơ bộ chất thải cho các doanh nghiệp KCN; tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; tư vấn quản lý vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung, phi tập trung KCN;

* Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

* Cung ứng dịch vụ hành chính công; Tư vấn về qui trình thực hiện, nội dung, yêu cầu cần đáp ứng để giúp doanh nghiệp hoàn thiện một số thủ tục hành chính;

*Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp, tư vấn cấp, cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc lại Việt Nam.

* Tư vấn cấp Giấy phép, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại KKT và các KCN;

*Tư vấn pháp luật về hải quan, bảo hiểm, tài chính, thuế và các lĩnh vực khác mà luật pháp cho phép.

Giới thiệu Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp
Đường vào Khu công nghiệp Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình

Nhiệm vụ khác

*Thực hiện nhiệm vụ là bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu trong KKT của Tỉnh;

* Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

* Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Ban Quản lý KKT và các KCN Tỉnh, các cơ quan liên quan;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

Chúc mừng Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2022!