Kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 1.500 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng; có ít nhất 15 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm của thành phố; hỗ trợ tăng cường năng lực cho ít nhất 2 tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm của thành phố.

Hà Nội lên kế hoạch hỗ trợ 1.500 doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng
Hà Nội phấn đấu tốc độ phát triển DN mới bình quân khoảng 10%/năm (khoảng 30.000 DN mới/năm)

Giai đoạn 2021-2025, Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm chuỗi cung ứng, sản xuất hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, sản xuất thông minh. Đồng thời, đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng cho trên 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó, phấn đấu đào tạo được ít nhất 20 chuyên gia năng suất, chất lượng đạt tiêu chuẩn.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng tăng ít nhất 50% số lượng người so với giai đoạn 2021-2025; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 40 chuyên gia năng suất, chất lượng, trong đó, có khoảng 10 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế. Số lượng các doanh nghiệp được thành phố hỗ trợ xây dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng giai đoạn này, tăng ít nhất 50% so với giai đoạn 2021-2025; có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho ít nhất 5 tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm của thành phố; trong đó, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và nâng cấp phòng thử nghiệm cho sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, xuất khẩu chủ lực.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện chương trình. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về hoạt động năng suất, chất lượng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong kế hoạch.

Các tổ chức, doanh nghiệp muốn được hưởng chính sách hỗ trợ cần hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đúng ngành nghề trong đăng ký kinh doanh và lĩnh vực hoạt động phù hợp với nội dung hỗ trợ. Cùng với đó, cần có đủ nguồn lực (nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính…) đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ.

Năm 2021, một trong những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong năm 2021 là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực này chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp trên 40% GRDP và trên 30% ngân sách thành phố.

Một chỉ tiêu khác được Hà Nội đặt ra là phấn đấu tốc độ phát triển DN mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 DN mới/năm). Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thành phố có thêm 150.000 DN thành lập mới.