Theo đó, cơ chế thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư gồm: Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố đã được HĐND Thành phố thông qua; Danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND TP thông qua; Danh mục dự án cấp thiết, cấp bách được UBND Thành phố giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công quan trọng quốc gia, nhóm A; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C và lập dự án đầu tư; lập hồ sơ đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Hà Nội thực hiện cơ chế thành toán linh hoạt vối các dự án xây dựng cơ bản tập trung

Đồng thời, thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt chi phí công tác gồm: lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công quan trọng quốc gia, nhóm A; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C và lập dự án đầu tư; lập hồ sơ đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong tổng nguồn vốn giao cho công tác chuẩn bị đầu tư hàng năm theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố hoặc theo thông báo bằng văn bản của UBND Thành phố có trách nhiệm khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt: báo cáọ nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công quan trọng quốc gia, nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C và dự án đầu tư; hồ sơ đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đối với các dự án giải phóng mặt bằng, gồm các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định, thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND Thành phố phê duyệt cần vốn để thực hiện các công việc GPMB từ chuẩn bị phục vụ giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình ngầm nổi... được thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt vốn giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công hàng năm theo tiến độ và dự toán kinh phí giải phóng mặt bằng được duyệt mà không phụ thuộc mức vốn giao cụ thể của từng dự án. Mức vốn giải phóng mặt bằng được thanh toán của từng dự án không vượt chi phí giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án. Tổng vốn thanh toán của các dự án không vượt tổng nguồn vốn dự phòng đầu tư công hàng năm được Thành phố bố trí.

Các dự án đã được giao Kế hoạch vốn đầu tư công đầu năm: Trường hợp dự án đã được giao kế hoạch vốn thực hiện dự án nhưng số dư vốn kế hoạch không đủ để chi trả theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt. Chủ đầu tư có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước Hà Nội đề nghị ứng vốn giải phóng mặt bằng theo giá trị đã được phê duyệt để được xem xét thanh toán bổ sung.

Dự án chưa được giao Kế hoạch vốn đầu tư công đầu năm: Đối với các dự án cấp thiết khác trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND Thành phố quyết nghị nhưng chưa được giao kế hoạch vốn đầu năm: Khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn để tạm ứng, thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng các dự án đã đủ thủ tục, chủ đầu tư có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến chi phí giải phóng mặt bằng của dự án để đề nghị đựợc ứng vốn giải phóng mặt bằng.

Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư và khả năng nguồn vốn trong tổng nguồn dự phòng đầu tư công hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tính cấp bách, cấp thiết của dự án để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình Thường trực HĐND Thành phố thống nhất danh mục dự án được thực hiện giải ngân linh hoạt vốn giải phóng mặt bằng từ nguồn dự phòng đầu tư công hàng năm.

Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, đăng ký nhu cầu vốn và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố trong giai đoạn 2016-2020 được giao làm chủ đầu tư.

Trong thời hạn tối đa 01 tháng, nếu còn số dư tạm ứng kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng chưa chi trả cho đối tượng thụ hưởng, các chủ đầu tư dự án phối hợp với cơ quan Kho bạc Nhà nước làm thủ tục hoàn trả để điều hòa, đáp ứng cho yêu cầu vốn giải phóng mặt bằng của Thành phố.../.