Đây là ý kiến ca Phó Th tướng Vương Đình Hu ti hi tho "To dng h sinh thái khi nghip đi mi sáng to Vit Nam - Bài hc thc tin t Israel", do UBND TP. Hà Ni phi hp vi Đi s quán Israel và Tp đoàn FPT t chc ngày 21/09/2016.

H sinh thái khi nghip Vit Nam còn yếu

Phát biu ti Hi tho, ông Phm Hng Qut, Cc trưởng Cc phát trin th trường và doanh nghip khoa hc công ngh, B Khoa hc Công ngh cho biết, hin nay, c nước có khong 1.800 doanh nghip khi nghip, trong đó khi nghip trong lĩnh vc công ngh thông tin chiếm mt t l ln.

Theo đánh giá ca ông Qut, h sinh thái khi nghip Vit Nam còn yếu. Phân tích k hơn v nhn đnh này, ông Qut cho biết, kinh nghim t các quc gia khi nghip trên thế gii cho thy, đ hình thành h sinh thái khi nghip cn có 9 yếu t cu thành, đó là: hành lang pháp lý thun li; kết cu h tng; các t chc, cá nhân h tr tài chính h tr cho khi nghip; văn hóa khi nghip; các t chc, cá nhân h tr phát trin năng lc cho khi nghip; các t chc h tr kết cu h tng cho khi nghip; trường đi hc; chương trình đào to, tp hun; nhân lc; th trường trong nước và quc tế.

Tuy nhiên, theo ông Qut, Vit Nam hin nay, chưa có hành lang pháp lý, chính sách đc thù cho khi nghip, như: đu tư mo him, đu tư gi vn cng đng, ưu đãi thuế cho nhà đu tư cá nhân... Nhn thc v cơ hi khi nghip đã tăng (t 36,8% trong năm 2013 đến 39,4% năm 2014), nhưng còn thp so vi mc bình quân 55,6% ca các nước đang giai đon phát trin tương t như Vit Nam. Văn hóa chp nhn tht bi, ri ro trong kinh doanh chưa cao.

Bên cnh đó, còn thiếu các t chc, cá nhân h tr tài chính, h tr phát trin năng lc, h tr cơ s h tng cho khi nghip đi mi sáng to. Vic đào to v khi nghip và hot đng h tr khi nghip ti các trường đi hc còn chưa mnh.

Ngoài ra, nhiu doanh nghip trong nước cũng chưa có nhu cu đi mi công ngh. Doanh nghip khi nghip cũng chưa tiếp cn được vi các doanh nghip ln.

“Tt c nhng điu trên đã làm cho h sinh thái khi nghip Vit Nam còn yếu so vi các nước đang giai đon phát trin tương t như Vit Nam”, ông Qut cho biết.

Đng tình vi ý kiến trên, ông Võ Trn Đình Hiếu nhn mnh đến s quan trng ca vn trong vic phát trin h sinh thái khi nghip. Ông Hiếu cho biết, vn luôn là điu kin tiên quyết vi bt kỳ mt doanh nghip khi nghip nào. Hin cũng có hơn 20 qu đu tư mo him, nhà đu tư “thiên thn” (là nhng cá nhân b vn đu tư vào start-up và đi ly 1 phn c phn trong công ty) ngoi đến Vit Nam, nhưng hu hết trong s này ch m văn phòng đi din đ “quan sát”.

Phó Th tướng Vương Đình Hu phát biu ti hi tho

“Các qu này hu hết không đu tư t giai đon đu, không đu tư nh mà ch nhm ti nhng d án có quy mô t vài trăm nghìn USD tr lên. Mi năm ch khong 10 doanh nghip khi nghip Vit Nam “lt vào tm mt” ca s qu đu tư mo him ngoi, trong khi nhu cu vn ca các start-up là rt ln”, ông Hiếu cho biết.

S h tr ca Nhà nước đóng vài trò nòng ct trong h sinh thái khi nghip

Chia s kinh nghim t thc tin Israel, bà Meirav Eilon Shahar, Đi s đc mnh toàn quyn Israel ti Vit Nam cho biết, s n lc ca người dân trong vic đi mi sáng to, s h tr ca Chính ph dành cho các nhà đu tư đã đưa Israel thành mt quc gia khi nghip thành công trên thế gii.

“Chìa khoá thành công ca chúng tôi là s kinh doanh năng đng, s h tr mnh m ca các qu khi nghip, qu đu tư mo him to ra sc sáng to mnh m trong môi trường kinh doanh ca đt nước”, bà Meirav Eilon Shahar chia s.

H sinh thái khi nghip (entrepreneurial ecosystem) là mt thut ng ch mt cng đng (community) bao gm các thc th cng sinh, chia s và b sung cho nhau, to nên mt môi trường thun li thúc đy s hình thành nên các doanh nghip khi nghip sáng to và tăng trưởng nhanh. Đ h tr khi nghip, ngày 18/05/2016, Th tướng Chính ph đã phê duyt Đ án "H tr h sinh thái khi nghip đi mi sáng to quc gia đến năm 2025" ti Quyết đnh s 844/QĐ-TTg.

Là mt giám đc điu hành ca mt vườn ươm công ngh ti Israel (Nielsen Innovate), bà Esther Barak Lander cũng nhn mnh đến s h tr ca Chính ph trong vic phát trin h sinh thái khi nghip.

Bà Esther Barak Lander cho biết, hin nay ti Israel có 24 vườn ươm. Tng ngân sách đu tư cho các vườn ươm t 5.000.000 USD đến 800.000 USD, trong đó 15% ngân sách đến t người s hu vườn ươm, 85% ngân sách do Chính ph Israel tài tr và s được công ty hoàn tr sau khi thoái vn thành công, 3%-5% tin bn quyn được trích cho Chính ph t doanh thu cho đến khi khon tài tr (bao gm lãi) được hoàn tr

Ngoài ra, bà Esther Barak Lander cũng cho biết, đim đc bit trong h sinh thái khi nghip ca Israel là vic khuyến khích ph n làm vic trong lĩnh vc công ngh thông tin, cũng như có chính sách ưu đãi thuế dành cho đu tư nước ngoài ti Israel…

Phát biu ti hi tho, Phó Th tướng Vương Đình Hu cho biết, ngay t đu nhim kỳ, Chính ph đã ban hành Ngh quyết 35 v h tr và phát trin doanh nghip đến năm 2020. Ngh quyết đưa ra nhng nhóm gii pháp c th v to dng môi trường thun li h tr doanh nghip khi nghip đi mi sáng to vi mc tiêu có ít nht 1 triu doanh nghip hot đng có hiu qu vào năm 2020.

D án Lut H tr doanh nghip nh và va cũng đang được Chính ph tích cc chun b đ trình Quc hi xem xét, thông qua. Chính ph cam kết mnh m s luôn đng hành và phc v doanh nghip nói chung, cng đng khi nghip nói riêng.

Vn đ quan trng nht hin nay là xây dng, hoàn thin th chế chính sách và t chc thc hin th chế chính sách v khi nghip và h tr phát trin doanh nghip.

“Là mt quc gia đang chuyn đi, Vit Nam cn có nghiên cu, hc tp và vn dng kinh nghim ca các nước đi trước. T kinh nghim t thc tin ca Israel, chúng ta cn phi tr li được câu hi Vit Nam cn phi làm gì đ đy mnh hơn na phong trào khi nghip, làm sao cho s lượng doanh nghip thành lp ngày càng nhiu hơn, hot đng ngày càng hiu qu”, Phó Th tướng Vương Đình Hu nhn mnh./.

Trong khuôn kh hi tho, Qu Tăng tc Khi nghip Vit Nam (VIISSA) chính thc ra mt website và tuyn các khi nghip công ngh (startup) trong khu vc Đông Nam Á. Theo đó, trong vòng 1 tháng, t hôm nay ti 20/10, các startup s đăng ký và np h sơ ti website www.viisa.vn.

VIISA s tiến hành la chn các startup đ đi vào vòng đào to và la chn 10 startup đ rót vn t 15.000 USD cho đến 5% giá tr đnh giá công ty trong sut quá trình đào to và đến khi tt nghip. Ngoài ra, 10 startup này cũng được h tr v văn phòng, ngun lc k thut, dch v kế toán, tài khon ngân hàng.

Đc bit, VIISA s h tr các startup kết ni vi hơn 100 doanh nhân, c vn, các nhà đu tư đến t các tp đoàn ln như Facebook, IBM, Dragon Capital Group, Hanwha, Grant Thornton, JFDI, BIDV, Golden Gate… Các startup hoàn thành xut sc chương trình đào to ca VIISA s được trình bày ý tưởng cho các nhà đu tư đ gi vn ban đu lên ti 500.000 USD ti Demo Day (d kiến din ra trong tháng 03/2017).