Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1539/QĐ-TTg, ngày 30/8/2014 về việc phê duyệt danh mục Dự án "Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam". Theo đó, Dự án do Chính phủ Đức tài trợ; Cơ quan chủ quản của Dự án là Bộ Công Thương; Tổng cục Năng lượng đóng vai trò là chủ Dự án.

Dự kiến, thời gian thực hiện Dự án là 4 năm (2014 - 2018) với tổng mức đầu tư 3,7 triệu Euro. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức là 3,6 triệu Euro (thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW) và vốn đối ứng của phía Việt Nam là 100 ngàn Euro (do Bộ Công Thương tự thu xếp trong ngân sách hàng năm). Cơ chế tài chính trong nước của Dự án là cấp phát 100% vốn ODA.

Dự án được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ phát triển công nghệ điện gió và khai thác tiềm năng năng lượng gió; xây dựng cơ sở dữ liệu, quy hoạch nguồn năng lượng gió cấp địa phương và quốc gia; nâng cao năng lực các cấp, các ngành trong xây dựng, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển điện gió.

Các hoạt động và kết quả chính của Dự án gồm 3 cấu phần: Cấu phần 1 - Chương trình đo gió và đánh giá tiềm năng gió trên cơ sở dữ liệu đo gió; Cấu phần 2 - Hỗ trợ xây dựng một số báo cáo tiền khả thi và khả thi phát triển dự án điện gió; Cấu phần 3 - Hỗ trợ xây dựng và hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển điện gió quốc gia và quy hoạch phát triển điện gió các cấp.

Bên cạnh đó, Quyết định nêu rõ, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện Dự án. Tổng cục Năng lượng thành lập Ban Quản lý Dự án để thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương thực hiện việc bố trí vốn đối ứng đúng cam kết để bảo đảm Dự án triển khai đúng tiến độ và tiến hành thẩm định, phê duyệt Văn kiện Dự án theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2014./.