Chủ tọa hội thảo Phiên toàn thể

Tham dự chủ trì, phát biểu và báo cáo tham luận tại Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; Đại diện Ngân hàng Nhà nước; đại diện lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận; đại diện các tổ chức, hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia kinh tế, hạ tầng giao thông, du lịch và nông nghiệp; các doanh nghiêp và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.

Liên kết là nhu cầu, là điều kiện và là tất yếu trong phát triển và hội nhập. Liên kết vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, là một tài sản, một nguồn lực, nguồn vốn phi vật thể tiềm năng cho phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18/07/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020, trong đó xác định hợp tác, liên kết phát triển là một giải pháp cơ bản trong phát triển bền vững (PTBV) của Vùng. Cuối năm 2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 – 2020, trong đó yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng và các địa phương khác ngoài vùng.

Với mong muốn Tây Nguyên phát huy được sức mạnh, tiềm năng sẵn có xứng với vị thế quan trọng của khu vực, Hội thảo Liên kết Phát triển Kinh tế vùng Tây Nguyên được tổ chức nhằm mục tiêu làm sáng tỏ những vấn đề cần giải quyết trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng cho vùng Tây Nguyên; xây dựng luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp liên kết phát triển Tây Nguyên trên các lĩnh vực, sản phẩm và ngành hàng. Hội thảo được cơ cấu theo 3 trục Chuyên đề: chuyên đề Liên kết Phát triển Chuỗi giá trị Nông ngiệp vùng Tây Nguyên; chuyên đề Liên kết phát triển hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên; và chuyên đề Liên kết Phát triển du lịch vùng Tây Nguyên.

Hội thảo đã nhận được gần 30 bài báo cáo nghiên cứu và tham luận tại 03 Phiên chuyên đề và 01 phiên Toàn thể. Các bài báo cáo, tham luận đều tập trung phân tích những lợi thể so sánh, những bật cập còn tồn tại đối với vấn đề hạ tầng giao thông, du lịch và chuỗi giá trị nông nghiệp cũng như hiện trạng việc liên kết phát triển trong từng lĩnh vực, ngành hàng này của các tỉnh vùng Tây Nguyên.Phiên hội thảo chuyên đề :” Liên kết Phát triển Chuỗi giá trị Nông ngiệp vùng Tây Nguyên”

Tại Hội thảo, sau phần báo cáo tham luận, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận và đóng góp những ý kiến, giải pháp nhằm cải thiện và phát triển 3 lĩnh vực quan trọng này của khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo tổng kết kết quả hội thảo

Tổng kết hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, đã đánh giá cao các báo cáo nghiên cứu và ý kiến tham luận của các đại biểu. Hội thảo đã đạt được kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề và cơ sở lý luận để Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổng hợp báo cáo và đệ trình xin ý kiến Bộ Chính trị để có các chính sách phát triển Tây Nguyên vững mạnh./.