Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn do khách quan tác động, song UBND huyện Yên Châu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã quyết tâm đồng sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn và đạt được một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn:

THị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với việc đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (theo giá so sánh 2010) đạt 1.063 tỷ đồng, bằng 101,7% so với kế hoạch, tăng 17,3% so với thực hiện năm 2017; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (theo giá hiện hành) đạt 1.294 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, chú trọng xây dựng thương hiệu, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây hàng năm hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả trên đất dốc có hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi được duy trì và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong huyện với tổng số gia súc, gia cầm là 459.953 con.

Tăng cường đẩy mạnh công tác khuyến nông; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân áp dụng vào sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông như: Mô hình cải tạo vườn tạp, mô hình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VIETGAP (09 HTX được cấp giấy chứng nhận VIETGAP với tổng diện tích 135,9ha), mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giữa các HTX với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm (05 chuỗi liên kết của 05 HTX)..., nhân rộng mô hình trồng cây chanh leo từ 8ha năm 2017 (xã Mường Lựm, xã Chiềng Hặc) lên 9 xã, với diện tích 120ha, sản phẩm chanh leo cho hiệu quả kinh tế cao,

Về lâm nghiệp và thủy sản, năm 2018 đã triển khai trồng mới 152ha rừng sản xuất (trong đó Vốn Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 135ha, nguồn xã hội hóa trồng 17ha); tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 320ha, đạt 100,6% so với kế hoạch. Sản lượng ước đạt 450 tấn, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 1,8% so với thực hiện năm 2017.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tổ chức với nhiều nội dung, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền. Lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó đã phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ triển khai chương trình nông thôn mới năm 2018 với tổng số vốn đạt 19.186 triệu đồng. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Trung ương; duy trì 01 xã đạt 19/19 tiêu chí (Chiềng Pằn); năm 2018 công nhận thêm 01 xã đạt 19/19 tiêu chí (Viêng Lán); 12 xã còn lại đạt từ 06-12 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí. Bình quân đạt 9,6 tiêu chí/xã (tăng 1,7 tiêu chí/xã so với năm 2017).

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản ước đạt 1.047 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 100,9% so với kế hoạch, tăng 4,9% so với năm 2017. Các sản phẩm chủ yếu: Điện thương phẩm 26,355 triệu KWh; gạch ba vanh 14.783 viên; khai thác cát, sỏi các loại 38.200 m3; đá xây dựng 15.093m3; sản lượng nước 375.000m3; chế biến chè khô 750 tấn.

HTX thổ cẩm bản Thèn Luông, xã Chiềng Đông (Yên Châu) sản xuất hàng thổ cẩm

Giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 1.255 tỷ đồng, đạt 100,8% so với kế hoạch, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2017. Hoạt động thương mại - dịch vụ được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho các sản phẩm nông sản có thế mạnh của huyện được giới thiệu, quản bá rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng và thị trường toàn quốc nói chung. Nhờ đó đã đem lại cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã và nhân dân trong Huyện cơ hội tập trung sản xuất, xây dựng vùng trồng an toàn, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mã số vùng trồng, tem, nhãn, bao bì đảm bảo các điều kiện xuất khẩu và tiêu thụ nông sản an toàn, đa dạng hóa cách tiếp cận thị trường tiêu thụ, liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến. Đặc biệt, các sản phẩm quả đã được bán sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Sigapare, Úc... Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm 5 loại quả: xoài, nhãn, chuối, mận hậu, chanh leo (trong đó: xoài 771,8 tấn; nhãn 137,5 tấn; chuối 195 tấn; mận hậu 1.266 tấn; chanh leo 110 tấn), giá trị xuất khẩu đạt 4,2 triệu USD.

Dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Năm 2018, tổng khối l­ượng hàng hoá luân chuyển đạt 21.400 nghìn tấn/km, tăng 3,9% so với năm 2017; khối lượng hành khách luân chuyển đạt 6.380 nghìn người/km, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2017.

Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 ước đạt 1.335,4 tỷ đồng, bằng 103,9% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn năm 2018 đạt 152.451 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến 31/10/2018 đạt 110.146 triệu đồng, đạt 73% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện đến 31/01/2019 đạt 149.784 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch vốn giao.

Tăng cường đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp, đến nay trên địa bàn huyện có 36 doanh nghiệp và 40 Hợp tác xã đang hoạt động. Nhìn chung, các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn Huyện đều sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn Huyện ổn định, an toàn, hiệu quả; phát triển thêm 01 Phòng Giao dịch Ngân hàng BIDV. Tập trung huy động ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các đối tượng chính sách với lãi suất cho vay ưu đãi.

Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương ước thực hiện cả năm đạt 665.906,88 triệu đồng, đạt 125,55% dự toán tỉnh giao và bằng 124,77% so với Nghị quyết HĐND Huyện, tăng 14,6% so năm 2017. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 653.896,26 triệu đồng, đạt 122,68% dự toán HĐND Huyện giao.

Hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Đời sống dân cư trên địa bàn toàn Huyện nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn,

UBND Huyện đã tập trung chỉ đạo kịp thời hỗ trợ 64,290 tấn gạo cứu đói cho 1.140 hộ (4.286 nhân khẩu) với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Trong năm 2018 đã tổ chức mở 02 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Chiềng Tương, với 62 học viên tham gia. Tạo việc làm trong năm 3.346 người (vay vốn tạo việc làm 1.100 người, đi làm tại các doanh nghiệp 2.246 người).

Tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều toàn Huyện còn 6.702 hộ nghèo, chiếm 35,60% (giảm 3,68% so với năm 2017), còn 1.520 hộ cận nghèo, chiếm 8,29% (tăng 0,7% so với năm 2017).

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, Đã chi trả kịp thời các chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp đúng đối tượng và chế độ cho tổng số 1.093 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ 30.080 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm hoàn thành 1.077 hộ; tổ chức khám và điều trị 86.733 lượt người, không có tai biến do sai sót về chuyên môn; thực hiện tốt việc cấp thẻ, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,1% (tăng 1,4% so với năm 2017).

Chất lượng giáo dục đào tạo có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu về chất lượng đều đạt và vượt so với kế hoạch năm học. Đến tháng 10/2018, toàn Huyện có 23/62 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 37,09%). Riêng trong năm 2018 kế hoạch xây dựng 03 trường chuẩn quốc gia, kết quả thực hiện xây dựng được 01 trường đạt chuẩn.

Hoạt động thông tin - truyền thông, Văn hóa - thể thao và du lịch được đẩy mạnh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Tăng cường lực lượng xuống địa bàn, tập trung thực hiện việc thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Năm 2019 huyện Yên Châu sẽ phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm sau:

Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) đạt 3.660 tỷ đồng (tăng 8,8% so với năm 2018); tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ (giá hiện hành) đạt 1.024,5 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2018); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.375 tỷ đồng (tăng 2,97% so với năm 2018); thu ngân sách trên địa bàn đạt 53.550 triệu đồng, tăng 5% so với dự toán Tỉnh giao; giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt khoảng 4,7 triệu USD (năm 2018 đạt 4,2 triệu USD); vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 đạt khoảng 1.375 tỷ đồng.

Năm 2019 giữ vững 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Chiềng Pằn, Viêng Lán). Các xã còn lại tăng tối thiểu 1 tiêu chí trở lên; tỷ suất sinh giảm 0,4‰ (năm 2018: 0,4‰), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,14% (năm 2018: 1,14%), dân số trung bình là 81.003 người; tỷ lệ số hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt 56,5% (năm 2018: 54,98%); số bản, tiểu khu đạt chuẩn văn hoá đạt 37,72% (năm 2018: 36,22%).

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đã nêu trên, huyện Yên Châu xác định cần tập trung tiển khai thực hiện những hoạt động chính sau:

Thứ nhất, phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế; kiểm soát giá cả, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tăng thu cho ngân sách nhà nước

Thứ hai, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng hợp lý và bền vững

Thứ ba, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La

Thứ tư, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội khác.

Thứ năm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả các định hướng ưu tiên về tài nguyên và môi trường của chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh, chiến lược bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ về bảo vệ môi trường phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Thứ bảy, đảm bảo quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại./.