Kết qu n tượng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hi năm 2016, kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2017 ca UBND tnh Thanh Hóa, năm 2016, tc đ tăng trưởng tng sn phm trên đa bàn (GRDP) ước đt 9,05%.

Sn xut nông, lâm, thy sn tiếp tc phát trin n đnh và đt kết qu khá toàn din. Giá tr sn xut toàn Ngành ước đt 25.968 t đng, tăng 3,1% so vi cùng kỳ. Tng sn lượng lương thc ước đt 1,72 triu tn, vượt 3,3% kế hoch, trong đó sn lượng lúa ước đt 1,49 triu tn, vượt 6,4% kế hoch; năng sut lúa bình quân ước đt 58,8 t/ha, tăng 1,4 t/ha.

Giá tr sn xut công nghip ước đt 63.589 t đng, vượt 1,7% kế hoch, tăng 9,9% so vi cùng kỳ, trong đó mt s sn phm tăng khá, như: clinker (gp 2,6 ln), qun áo (tăng 44,5%), ô tô ti (34,3%), đin sn xut (26,4%), giày th thao (17,5%).

Một góc TP. Thanh Hóa

Sn xut tiu th công nghip tiếp tc phát trin, góp phn gii quyết vic làm, nâng cao thu nhp cho người lao đng; giá tr sn xut tiu th công nghip ước đt 14.443 t đng, tăng 6,8% so vi cùng kỳ, đóng góp 22,7% giá tr sn xut ngành công nghip.

Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v ước đt 71.484 t đng, vượt 3,6% kế hoch, tăng 16% so vi cùng kỳ; giá c hàng hóa, dch v nhìn chung n đnh; ch s giá tiêu dùng bình quân 11 tháng tăng 2,05% so vi cùng kỳ, d kiến c năm tăng dưới 3%.

Xut khu đt tc đ tăng trưởng cao, vi kim ngch xut khu ước đt 1,737 t USD, tăng 12,1% so vi cùng kỳ, trong đó, xut khu chính ngch ước đt 1,554 t USD, tăng 12,6%; mt s mt hàng xut khu chính ngch tăng cao, như: xi măng (tăng 43,6%), dưa chut mui (63,7%), súc sn (34%), hàng may mc (21,4%).

Hot đng du lch din ra sôi đng. Các khu, đim du lch tiếp tc được quan tâm đu tư, gii thiu, qung bá ti du khách trong và ngoài nước; cht lượng dch v du lch ti Sm Sơn ngày càng được nâng lên, to sc hp dn mi, góp phn thay đi din mo du lch ca Tnh. Theo đó, năm 2016, ngành du lch ước đón 6,3 triu lượt khách, tăng 13,9% so vi cùng kỳ, trong đó có 150 nghìn lượt khách quc tế, tăng 18,5%; doanh thu du lch ước đt 6.280 t đng, tăng 21,2%.

Công tác phát trin doanh nghip tiếp tc được quan tâm, hot đng ca các doanh nghip có chuyn biến tích cc, vi 1.400 doanh nghip thành lp mi, cùng tng vn đăng ký là 8.315 t đng, tăng 13,5% v s doanh nghip và 26,9% v vn đăng ký so vi cùng lỳ. Lũy kế đến hết năm 2016, toàn Tnh có 8.534 doanh nghip đang hot đng, trong đó có khong 6.770 doanh nghip phát sinh doanh thu vi tng doanh thu ước đt 162.168 t đng, tăng 8,7% so vi cùng kỳ; np ngân sách ca khi doanh nghip ước đt 4.765 t đng, tăng 1,5%.

Năm 2017: Phn đu GRDP đt 12%

Trên cơ s kết qu đt được trong năm 2016, tnh Thanh Hóa đ ra mc tiêu GRDP năm 2017 đt 12%. Đ thc hin mc tiêu trên, Tnh s thc hin các gii pháp sau:

Th nht, thc hin quyết lit, đng b các gii pháp đ đy nhanh quá trình tái cơ ngành nông nghip gn thc hin có hiu qu Ngh quyết s 04-NQ/TU ca Ban Chp hành Đng b Tnh v tăng cường s lãnh đo ca Đng đi vi công tác đm bo v sinh an toàn thc phm và Chương trình xây dng nông thôn mi. Tp trung ch đo thc hin tt các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghip đu tư vào nông nghip, nông thôn và các chính sách khuyến khích thc hin tái cơ cu ngành nông nghip giai đon 2016 – 2020...

Th hai, tăng cường kim tra, đôn đc, to thun li cho nhà đu tư đy nhanh tiến đ thc hin các d án công nghip trng đim, d án d kiến hoàn thành năm 2017, như: Nhà máy sn xut du ăn, thy đin Trung Sơn, Bá Thước 1; h tr, to điu kin cho Nhà máy xi măng Công Thanh, Long Sơn, các nhà máy thy đin, may mc, giày da hot đng n đnh, đt công xut thiết kế; phi hp cht ch vi nhà đu tư, h tr hoàn chnh h sơ, th tc, đng thi chun b tt các điu kin thuc trách nhim ca Tnh v mt bng, cp đin, cp nước... đ khi công D án nhit đin Nghi Sơn 2, Khu liên hp gang thép Nghi Sơn.

Th ba, tiếp tc tháo g khó khăn, vướng mc, to thun li đ các doanh nghip, cơ s sn xut phát huy ti đa năng lc hin có, đu tư đi mi thiết b, công ngh, m rng sn xut kinh doanh. Đc bit quan tâm đến các doanh nghip sn xut có đóng góp ln cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách ca tnh, như: xi măng, đường, bia, lc du, đin sn xut,...

Th tư, thc hin tt chính sách khuyến khích phát trin công nghip, tiu th công nghip và thương mi đến năm 2021; tiếp tc phát trin tiu th công nghip và ngành ngh nông thôn theo hướng chú trng phát trin các ngành ngh đã có thương hiu, th trường tiêu th; quan tâm du nhp, nhân cy mt s ngh mi có điu kin và tim năng phát trin.

Th năm, t chc thc hin có hiu qu Chương trình phát trin du lch giai đon 2016 - 2020; phát trin đa dng sn phm du lch, chú trng phát trin các sn phm dch v du lch cht lượng cao; du lch gn vi các di tích lch s, văn hóa. Phát trin mnh các tour du lch kết ni các trng đim du lch ca tnh, như: Sm Sơn, TP. Thanh Hóa, Thành Nhà H, Lam Kinh và các tnh trong c nước. Quan tâm đào to ngun nhân lc du lch, t đi ngũ cán b qun lý nhà nước, qun lý nhà hàng, khách sn, hướng dn viên...

Th sáu, tiếp tc đy mnh phát trin thương mi ni đa gn vi thc hin có hiu qu cuc vn đng “Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam”; thc hin các chương trình kích thích tiêu dùng ni đa, h tr doanh nghip đưa hàng v tiêu th nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao hiu qu hot đng xúc tiến thương mi, tìm kiếm và m rng th trường, đy mnh xut khu. Tăng cường kim tra, kim soát th trường, kp thi phát hin, ngăn chn và x lý nghiêm các trường hp buôn lu, kinh doanh hàng gi, hàng kém cht lượng, gian ln thương mi./.