C th, các nhà đu tư Liên bang Nga đu tư nhiu nht trong lĩnh vc chế biến, chế to vi 37 d án, tng vn đu tư là 1,13 t USD (chiếm 58% tng vn đu tư), đng th 2 là khai khoáng vi 7 d án đu tư, tng vn đu tư 581,2 triu USD (chiếm 30% tng vn đu tư), đng th 3 là lĩnh vc kinh doanh bt đng sn vi 03 d án, tng vn đu tư là 72,73 triu USD. Còn li là các lĩnh vc xây dng; nông, lâm nghip, thy sn; bán buôn, bán l, sa cha...

Vn đu tư ca Liên bang Nga ch yếu theo hình thc 100% vn nước ngoài và hình thc hp đng hp tác kinh doanh. Hình thc 100% vn nước ngoài dn đu vi 72 d án đu tư, tng vn đu tư 1,267 t USD (chiếm 64% tng vn đu tư đăng ký); hình thc thc hp đng hp tác kinh doanh vi 4 d án, vn đu tư là 381,26 triu USD (chiếm 19% vn đu tư), tiếp theo là đu tư theo hình thc liên doanh vi 36 d án, tng vn đu tư là 256,43 triu USD (chiếm 13% tng vn đu tư). Còn li là hình thc công ty c phn.

Tính đến tháng 9/2015, Liên bang Nga có d án ti 26 đa phương, tp trung ti các đa bàn thun li. Dn đu là Bình Đnh vi 01 d án có tng vn đu tư 1 t USD; các d án du khí ngoài khơi gm 6 d án vi tng vn đu tư 531,2 triu USD; tiếp theo Hà Ni vi 29 d án, tng vn đu tư là 131,9 triu USD; còn li là các d án ti các đa phương khác.

Mt s d án đu tư ln ca Nga vào Vit Nam

(1) D án Công ty TNHH Bus Industrial Center, cp phép ngày 12/4/2013 vi tng vn đu tư đăng ký là 1 t USD, vi mc tiêu xây dng nhà máy lp ráp và sx ph tùng xe bus và dch v h tr khác ti Bình Đnh.

(2) Hp đng du khí lô 129,130,131,132 ký ngày 28/10/2008, cp phép ngày 04/2/2009 vi tng vn đu tư đăng ký là 328,2 triu USD, nhà đu tư là Công ty Gazprom và Zarubezhneftegaz vi mc tiêu là khai thác du khí.

Ngày 30/1/1950, Vit Nam Dân ch Cng hòa và Liên bang Cng hòa xã hi ch nghĩa Xô viết (Liên Xô) chính thc thiết lp quan h ngoi giao. Ngày 16/6/1994, Vit Nam và Liên bang Nga ký Hip ước v nhng nguyên tc cơ bn ca quan h hu ngh gia Cng hòa xã hi Ch nghĩa Vit Nam và Liên bang Nga, đt nn móng và cơ s pháp lý cho quan h trong giai đon phát trin mi.
Ngày 1/3/2001, Vit Nam và Nga ký Tuyên b chung v quan h Đi tác chiến lược. Ngày 27/7/2012, Vit Nam và Nga ra Tuyên b chung v tăng cường hơn na quan h Đi tác chiến lược toàn din.