Số liệu về tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016 ước tính đạt 665,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm.

Trong tổng số thu, thu nội địa đạt 536,3 nghìn tỷ đồng, 68,3% dự toán; thu từ dầu thô đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm và tác động của chuyển hướng thương mại, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) làm giảm nguồn thu ngân sách Trung ương.

Theo đó, ước tính đến hết 15/9/2016, thu cân đối ngân sách Trung ương mới đạt khoảng 57% dự toán. Trong khi đó, thu ngân sách địa phương đạt khá so dự toán với bình quân chung khoảng 77,8%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, bằng 109% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 106,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74%; thuế thu nhập cá nhân 46,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4%; thuế bảo vệ môi trường 28,2 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 108,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2%.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 136,2 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 53,1% dự toán năm, chủ yếu do các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu, khí, than, khoáng sản và thủy điện gặp khó khăn.


Thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2016 (Nguồn: ndh.vn)

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016 ước tính đạt 819,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 130,2 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 574,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7%; chi trả nợ và viện trợ đạt 109,8 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8%.

Như vậy, cân đối thu chi cho thấy, 9 tháng qua, bội chi ngân sách nhà nước ở mức 154.200 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, với những giải pháp đã triển khai theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được cải thiện. Tính đến ngày 15/9/2016, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước tính đạt 51% dự toán năm; vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40% dự toán được giao./.