Trong đó thu nội địa đạt 13.000 tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 1.200 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 5.700 tỷ đồng.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 447 tỷ đồng, bằng 0,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 688 tỷ đồng, bằng 0,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước là 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 1,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 100 tỷ đồng, bằng 0,2%; thu tiền sử dụng đất 3,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8%.

Tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng Một ước tính đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 0,6%; chi trả nợ lãi 5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4%; chi thường xuyên 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%.

Như vậy, ngay trong nửa tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã thâm hụt 18.400 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có con số dự báo thu, chi ngân sách cho cả tháng 01/2018. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 1/2018 ước đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, tập trung đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 80% tổng số chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 15,5% tổng chi).

Theo Quyết định số 2610/QĐ-BTC, ngày 21/12/2017 của Bộ Tài chính về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, thì tổng thu ngân sách dự kiến cả năm là 1.319.200 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng; chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 32.097 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến là 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP./.