Kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu cụ thể đến năm 2025, cụ thể, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; 100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch vào năm 2025.

Ngành BHXH Việt Nam: Giải quyết thủ tục hành chính hướng tới số hoá

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giảm thời gian làm thủ tục còn 15 phút/lượt giao dịch. Ảnh: Internet.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (bảo hiểm xã hội các tỉnh) trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ Đề án, tập trung vào các nội dung công việc, bao gồm:

Thứ nhất, xây dựng Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, nhiệm vụ của Đề án và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ ba, thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thứ tư, thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nền hành chính phục vụ. Những năm qua, với sự nỗ lực của toàn Ngành, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ thủ tục hành chính của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa, giảm từ 114 thủ tục hành chính (năm 2015) nay xuống còn 25 thủ tục.

Đặc biệt, với việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 1/6/2021 là bước đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.