Kết thúc mt năm hot đng sôi ni, nhit huyết, cùng nhau thc hin Giao ước thi đua v vic thng nht phi hp trin khai các hot đng và hoàn thành các ch tiêu thi đua trong công tác thanh niên nhim kỳ 2014-2017, Liên chi đoàn Cc Qun lý Đu thu – Văn phòng B - Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh (B Kế hoch và Đu tư) t chc Chương trình Tng kết mt năm thc hin giao ước thi đua vào ngày 05/01/2017.

Đến tham d Chương trình gm có đng chí Trn Th Hng Minh, Cc trưởng Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh; đng chí Nguyn Vit Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên B Kế hoch và Đu tư; đng chí Nguyn Anh Tun, Phó Cc trưởng Cc Qun lý Đu thu; GS, TS. Hoàng Chí Bo, chuyên gia cao cp thành viên Hi đng Lý lun Trung ương, cùng đông đo các đoàn viên, thanh niên ca B Kế hoch và Đu tư.

Phát biu ti Chương trình, đng chí Trn Vit Dũng, Bí thư Chi đoàn Cc Qun lý Đu thu cho biết, trong năm 2016, vượt qua nhiu khó khăn, thách thc, Liên chi đoàn Cc Qun lý Đu thu – Văn phòng B - Cc Qun lý Đăng ký Kinh doanh đã phi hp thc hin thành công nhiu hot đng có ý nghĩa thiết thc, như: chương trình giao lưu th thao gia 3 chi đoàn; chương trình hot đng thin nguyn Cao Bng, Bc Kn; tng nhng phn quà có ý nghĩa cho các em nh Bnh vin Huyết hc Trung ương...

Đồng chí Trần Việt Dũng phát biểu tại Chương trình

Thông qua nhng hot đng thin nguyn có ý nghĩa này, các đoàn viên thanh niên trong Liên chi đoàn nói riêng, B Kế hoch và Đu tư nói chung được gp mt, giao lưu vi nhng người có hoàn cnh khó khăn, các tr em xu s; đ t đó biết yêu thương và chia s khó khăn vi cng đng, đ rèn luyn, cng hiến và trưởng thành, đó s là nhng tri nghim, nhng bài hc vô giá mà không sách v nào mang li được.

Đánh giá cao nhng kết qu đt được ca Liên chi đoàn, đng chí Nguyn Vit Hưng cho biết, mt năm hot đng sôi ni và nhit huyết đã kết thúc. Mt chng đường dù ngn hay dài khi nhìn li đu cho ta thy nhng bài hc, nhng tri nghim quý báu, nhng k nim đáng nh mà chúng ta s không bao gi quên. Quan trng hơn, qua chng đường y, chúng ta thy mình và nhng người bn đng hành đu đang trưởng thành hơn.

“Xin cm ơn nhng thanh niên nhit huyết ca Liên Chi đoàn đã thi lên mt ngn la thanh niên rt m áp và có sc lan ta. Mong rng, tinh thn phi hp, chia s và ngn la nhit huyết s còn mãi trong chúng ta, không ch là nhng đoàn viên, thanh niên ca Liên chi đoàn, mà còn lan ra toàn B Kế hoch và Đu tư”, đng chí Nguyn Vit Hưng nhn mnh.

T hào v nhng n lc ca Liên chi đoàn trong thi gian va qua, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Nguyn Anh Tun cho biết, nhng kết qu đt được ca Liên chi đoàn khng đnh li 2 câu nói, đó là: “Đoàn kết là sc mnh và không có vic gì là thanh niên không làm được”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Chương trình

Đng chí Nguyn Anh Tun cũng mong rng, thi gian ti, mô hình kết hp ca Liên chi đoàn s được nhân rng hơn na trong toàn B. Đi din cho các lãnh đo ca Liên chi đoàn, đng chí Nguyn Anh Tun cũng khng đnh: “chúng tôi s c gng to điu kin hết sc cho các phong trào ca đoàn viên, thanh niên phát trin hơn na”.

Ti Chương trình, các đoàn viên, thanh niên ca B Kế hoch và Đu tư cũng được lng nghe GS, TS. Hoàng Chí Bo k mt vài câu chuyn v H Chí Minh - v lãnh t vĩ đi ca dân tc mt cách hết sc dung d và gn gũi. Qua nhng câu chuyn này, GS, TS. Hoàng Chí Bo mong rng, đoàn viên, thanh niên ca B hiu rõ hơn v nhng trăn tr, hoài bão ca người thanh niên H Chí Minh và được truyn ngn la nhit huyết đ tiếp tc phn đáu, trưởng thành và cng hiến.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao hoa cho các đoàn viên xuất sắc của Liên chi đoàn