Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đã diễn ra vào ngày 07/07 tại Hà Nội. Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững. Kế hoạch hành động của Việt Nam gồm 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể, tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc vào tháng 09/2015. Các nhiệm vụ được phân kỳ thực hiện theo 2 giai đoạn 2017-2020 và 2021-2030.

Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là trách nhiệm của toàn xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bên phải) khẳng định, phát triển bền vững phải được thực hiện đồng đều ở tất cả các mục tiêu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, phát triển kinh tế nhưng phải bảo vệ môi trường, ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương và các yếu tố khác. Điều này thể hiện rõ trong kế hoạch hành động của Chính phủ.

Kế hoạch hành động được xây dựng dựa trên một quá trình tham vấn rộng rãi của tất cả các bên liên quan, bao gồm các bộ ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, các nhóm xã hội chính.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam kỳ vọng, với thông điệp chủ chốt “không để ai bị bỏ lại phía sau” là trọng tâm trong Kế hoạch hành động của Việt Nam, điều này sẽ đạt được nếu việc huy động, tìm kiếm sự tham gia rộng rãi của Chính phủ, các đối tác phát triển song và đa phương, các tổ chức chính trị xã hội và cũng như các nhóm khác đại điện cho quyền lợi của người dân theo cách tiếp cận “toàn quốc gia” trong quá trình thực hiện và báo cáo.

Đặc biệt, Kế hoạch hành động nhấn mạnh vai trò của tất cả các bên liên quan từ các bộ, ngành, địa phương đến các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế trong việc trực tiếp tham gia, đóng góp tiếng nói và hành động vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh, để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia, thời gian tới Việt Nam sẽ tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Kế hoạch hành động và các mục tiêu phát triển bền vững (VSDGs); nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về các mục tiêu phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước theo các mục tiêu phát triển ở mọi lĩnh vực; lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào các chính sách, chương trình hiện hành của các bộ, ngành, địa phương; huy động các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng theo Thứ trưởng, việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là trách nhiệm của toàn xã hội, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành và địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân. Với việc thực hiện có hiệu quả và thành công các mục tiêu phát triển bền vững, chắc chắn sẽ đem lại những bước tiến đáng kể trong giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Theo ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nội dung Kế hoạch hành động nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động, bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và nguồn vốn nước ngoài, bao gồm nguồn ODA, FDI và các nguồn khác…

Toàn cảnh hội thảo

Kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch hành động sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan, tổ chức và các địa phương theo quy định ngân sách nhà nước hiện hành và được lồng ghép trong kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước có liên quan, theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nhà nước ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch hành động; Nhà nước tạo cơ sở pháp lý, ban hành cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân để thực hiện Kế hoạch hành động và sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển bền vững để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương, việc huy động nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là hết sức quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đang bắt đầu giảm mạnh. Bên cạnh việc huy động các nguồn lực trong nước để thực hiện Chương trình nghị sự 2030, Việt Nam mong muốn có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về nâng cao năng lực thể chế, cũng như nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs), đặc biệt là những mục tiêu liên quan đến giảm bất bình đẳng về thu nhập và điều kiện sống, tạo việc làm, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế và môi trường bền vững…

Theo đó, việc thực hiện hiệu quả và thành công mục tiêu phát triển bền vững sẽ đem lại bước tiến đáng kể trong giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Về tài chính, bên cạnh huy động nguồn lực trong nước, Việt Nam cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, phát triển bền vững là nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành, của từng doanh nghiệp, người dân. Quá trình thực hiện Kế hoạch hành động đòi hỏi phải có phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, giữa Chính phủ và người dân, giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế; đồng thời phải tăng cường tính công khai minh bạch, đảm bảo cho tất cả các bên liên quan đều có thể giám sát được.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực và ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững; đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để giúp Việt Nam tận dụng được các cơ hội và vượt qua thách thức, đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá, kế hoạch hành động này là dấu mốc quan trọng của Việt Nam. Một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc đưa mục tiêu phát triển bền vững trong thực hiện, phản ánh cũng như cam kết quốc tế. Do đó, các cơ quan Liên hợp quốc cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, ông Christian Berger, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đánh giá, Kế hoạch hành động là công cụ quan trọng hướng tới tăng trưởng kinh tế cân bằng, hòa nhập xã hội và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Thực hiện 5 giải pháp trọng tâm của Kế hoạch hành động

Theo ông Phạm Hoàng Mai, trong Kế hoạch đã chỉ ra 5 giải pháp để triển khai Kế hoạch hành động:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền và các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam;

Thứ hai, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành, địa phương, các cơ quan, cộng động doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững;

Thứ ba, tăng cường và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, giữa trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động;

Thứ tư, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước, trong phân bổ nguồn lực;

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia./.