Theo đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lần đầu hai dự án luật này tại Kỳ họp thứ 6 và xem xét quyết định thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Hai dự án luật này đã được chuẩn bị khá lâu và cho đến nay, theo đề xuất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã đủ điều kiện để trình UBTVQH cho ý kiến sớm để các cơ quan, tổ chức hữu quan, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo có thêm thời gian để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện để có chất lượng tốt nhất.

Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH sẽ xem xét về biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, xem xét để kịp thời thể chế hóa Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này là cho ý kiến bước đầu và đến phiên họp thường kỳ tháng 8, UBTVQH sẽ tổ chức giám sát chính thức đối với chuyên đề quan trọng này.

UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Theo ông Vương Đình Huệ, trong 10 năm qua, phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi. Thực tiễn yêu cầu chất lượng hoạt động Quốc hội ngày càng yêu cầu phải được nâng lên. Do đó, việc tổng kết Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN là rất cần thiết.

Ngoài ra, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tổng kết Kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về chương trình, nội dung, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội./.