Theo đó, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 413.692 ha, chiếm 87,28% diện tích tự nhiên toàn Tỉnh.

Như vy, din tích dành cho nông nghip tăng 8,6% so vi thi đim năm 2010. Tuy nhiên, din tích đt trng lúa li gim 1,48%, còn li là 24.740 ha. Mt s loi đt gim so vi năm 2010 là: đt rng phòng h, đt rng đc chng. Theo Quy hoch đến 2020, din tích đt phi nông nghip ca tnh là 54.861 ha, tăng 3,22% so vi năm 2010. Trong đó, ch yếu dành cho phát trin h tng vi 38,95%.

Ngh đnh cũng yêu cu UBND tnh Qung Tr t chc thc hin quy hoch, kế hoch s dng đt; rà soát quy hoch ca các ngành, lĩnh vc có s dng đt cho phù hp vi quy hoch, kế hoch s dng đt đã được Chính ph xét duyt; vic xây dng và t chc thc hin quy hoch, kế hoch s dng đt phi thng nht t cp tnh đến cp xã; có gii pháp c th đ huy đng vn và các ngun lc khác đ thc hin phương án quy hoch, kế hoch s dng đt ca Tnh.

Đng thi, xác đnh ranh gii và công khai din tích đt trng lúa, đt rng phòng h, rng đc dng cn bo v nghiêm ngt; điu tiết phân b ngun lc, bo đm hài hòa li ích gia các khu vc có điu kin phát trin công nghip, đô th, dch v vi các khu vc gi nhiu đt trng lúa; khai hoang m rng din tích đt sn xut nông nghip, lâm nghip nhm bù li phn din tích đt nông nghip do b chuyn mc đích s dng.

Ch đng thu hi đt theo kế hoch s dng đt, trong đó cn chú trng thu hi c phn din tích đt bên cnh công trình kết cu h tng, vùng ph cn đ to ngun vn cho phát trin, to qu đt đu tư công trình h tng k thut và xã hi; đng thi, ưu tiên cho người b thu hi đt được giao đt hoc mua nhà trên din tích đt đã thu hi m rng theo quy đnh ca pháp lut. Đy mnh vic đu giá quyn s dng đt, đu thu d án có s dng đt.

UBND tnh Qung Tr qun lý, s dng đt theo đúng quy hoch, kế hoch nht là khu vc s chuyn mc đích s dng đt; giám sát cht ch quy hoch phát trin các khu đô th, khu công nghip, cm công nghip, đt sn xut kinh doanh phi nông nghip; thanh tra, kim tra vic qun lý, s dng đt đai ca các t chc, cá nhân s dng đt trên đa bàn Tnh.

Ngoài ra, Ngh đnh nêu rõ, yêu cu đnh UBND tnh Qung tr đnh kỳ hàng năm báo cáo thc hin quy hoch, kế hoch s dng đt trình Chính ph.