Kinh tế tiếp tc tăng trưởng n định

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, quý I/2019, giá tr sn xut công nghip toàn tnh Ninh Bình ước đạt 14.451,1 t đồng, tăng 21,4% so vi cùng k, bng 25,3% so vi kế hoch năm 2019 (trong đó ngành công nghip chế biến, chế to tăng 17,07%; ngành sn xut, phân phi đin, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 9,92%; ngành cung cp nước, hot động qun lý và x lý rác thi, nước thi tăng 14,08%); ch s sn xut công nghip (IIP) tăng 16,08% so vi cùng k năm 2018. Các khu công nghip (KCN) trên địa bàn luôn gi vng nhp điu tăng trưởng và phát trin, doanh thu ca các doanh nghip trong các KCN trên địa bàn Tnh đạt 10.838 t đồng, tăng 23% so vi cùng k năm 2018.

Sn xut nông nghip duy trì n định. Quý I/2019, toàn Tnh đã hoàn thành vic gieo cy v Đông đạt 9.264ha, tăng 2,9% (tăng 264ha) so vi v Đông năm 2017 và v Đông - Xuân đạt 40.365ha, bng 99,3% so vi cùng k năm trước và đạt 100% kế hoch.

Chăn nuôi gp nhiu khó khăn (do nh hưởng bi dch l mm, long móng và dch T ln châu Phi), song do Tnh kp thi tăng cường trin khai đồng b các bin pháp phòng, chng dch bnh nên đến nay, các huyn trong Tnh đã công b hết dch l mm long móng và chưa có dch T ln châu Phi mi phát sinh. Đồng thi, các đơn v chun b các điu kin trin khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cm v Xuân - Hè.

Ngành Lâm nghip tiếp tc quan tâm bo tn và phát trin bn vng. Trong quý I/2019, toàn Tnh đã trng được 300 nghìn cây phân tán các loi, đạt 60% so vi kế hoch; 124ha rng trng li sau khai thác.

Công tác bo v và phát trin ngun li thy sn được chú trng. Sn lượng thu sn taòn Tnh trong quý I/2019 đạt 12.687 tn, tăng 0,3% so vi cùng k năm 2018 và đạt 23,1% so vi kế hoch năm 2019.

Công tác xây dng nông thôn mi được quan tâm ch đạo và trin khai thc hin có hiu qu. Trong quý I/2019, đã t chc L công b đạt chun nông thôn mi năm 2018; t chc Hi ngh bàn gii pháp, kế hoch xây dng huyn Gia Vin đạt chun Nông thôn mi năm 2020; cp thêm 658 tn xi măng, làm 16 tuyến đường vi tng chiu dài 3,8km. Lũy kế đến này, toàn Tnh đã tiếp nhn 200.753 tn xi măng, xây dng được 12.672 tuyến đường giao thông vi tng chiu dài 1.512km; đến nay đã có 97 xã hoàn thành công tác dn đin, đổi tha.

Thu ngân sách trên địa bàn Tnh quý I/2019 có nhiu c gng, tng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 16/04/2019 ước đạt 4.187,8 t đồng, đạt 41,3% d toán HĐND Tnh, tăng 33,9% so vi cùng k.

Các ngân hàng, t chc tín dng trên địa bàn cơ bn đảm bo vn tín dng cho phát trin sn xut và tiêu dùng. Đến ngày 31/03/2019, tng ngun vn huy động trên địa bàn Tnh ước đạt 42.060 t đồng, tăng 11,5% so vi đầu năm; tng dư n cho vay ca các ngân hàng, t chc tín dng ước đạt 75.290 t đồng, tăng 2,3% so vi đầu năm.

Tng mc bán l hàng hoá trên th trường toàn Tnh quý I/2019 đạt 6.495,1 t đồng, tăng 5% so vi cùng k năm trước.

Hot động thương mi quc tế tăng trưởng khá; tng kim ngch xut khu quý I năm 2019 đạt 422,9 triu USD, tăng 25,2% so vi cùng k, bng 29,1% kế hoch năm 2019; tng kim ngch nhp khu đạt 629,3 triu USD, tăng 78,1% so vi cùng k, bng 32,2% kế hoch năm 2019.

Nhà máy lp ráp ô tô Hyundai Thành Công ti KCN Gián Khu, tnh Ninh Bình

Du lch tiếp tc tr thành ngành kinh tế mũi nhn ca Tnh, hot động du lch quý I/2019 din ra sôi động và tăng trưởng cao; tng s lượt khách du lch đến các khu, đim du lch trên địa bàn Tnh đạt gn 3,5 triu lượt người, tăng 2,3% so vi cùng k năm 2018 và bng 46,5% kế hoch năm 2019 (trong đó s lượt khách trong nước đạt 3,2 triu lượt, tăng 2,3%; s lượt khách quc tế đạt 224,5 nghìn lượt, tăng 2,5% so vi cùng k năm 2018). Doanh thu t hot động du lch đạt 1.440,6 t đồng, tăng 16% so vi cùng k năm 2018.

Ninh Bình tiếp tc tr thành địa đim đầu tư hp dn ca các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong quý I/2019, Tnh đã cp giy chng nhn đầu tư cho 19 d án vi tng vn đăng ký đạt 2.600,7 t đồng; cp điu chnh giy chng nhn đăng ký đầu tư d án cho 14 d án (trong đó Ban Qun lý các khu công nghip Tnh cp điu chnh 8 giy chng nhn đăng ký đầu tư).

Tng vn đầu tư phát trin trên địa bàn Tnh quý I/2019 đạt 4.404 t đồng, tăng 5,4% so vi cùng k năm 2018 (đặc bit, vn đầu tư trc tiếp nước ngoài khá n tượng đạt 509,4 t đồng, tăng 54,8%). Bên cnh đó, xut hin 191 doanh nghip đăng ký thành lp mi trong quý I/2019, tăng 3,8% so vi cùng k năm trước (tng s vn đăng ký thành lp đạt 2.383,9 t đồng, tăng 32,5% so vi cùng k năm 2018).

Tiếp tục hành trình đổi mới và phát triển

Để thc hin thng li các nhim v phát trin kinh tế - xã hi trong quý II năm 2019, báo cáo cũng đưa ra các nhiệm vụ Tỉnh cần triển khai trong thời gian tới, đó là:

Th nht, tháo g khó khăn, vướng mc v cơ chế, chính sách, quy định pháp lut để to điu kin thun li cho doanh nghip phát trin; đẩy nhanh tiến độ gii phóng mt bng các KCN và các d án khác trên địa bàn Tnh; t chc kim tra mt s d án, công trình để kp thi tháo g khó khăn, vướng mc cho các doanh nghip trên địa bàn; hoàn thin Kế hoch trin khai các gii pháp h tr doanh nghip xut nhp khu thc thi Hip định Đối tác Toàn din và Tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Th hai, ch đạo chăm sóc, phòng tr sâu bnh cho lúa và cây màu v Đông - Xuân; tp trung khng chế dch T ln châu Phi, giám sát cht ch tình hình dch bnh trên đàn vt nuôi; tăng cường kim tra vn chuyn, kim soát giết m động vt và các sn phm động vt; tăng cường phi hp tun tra, bo v rng ti gc, kim soát vn chuyn lâm sn; đẩy mnh thc hin Chương trình xây dng Nông thôn mi (hoàn thin kế hoch xây dng huyn Gia Vin đạt chun nông thôn mi năm 2020).

Th ba, tăng cường công tác thu- chi ngân sách, tp trung hoàn thành ch tiêu thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, góp phn hoàn thành vượt mc ch tiêu – chi thu ngân sách năm 2019.

Th tư, đẩy nhanh tiến độ thc hin công tác đấu giá quyn s dng đất trên địa bàn, thường xuyên cp nht tình hình thc hin, định k báo cáo kết qu v UBND Tnh; đôn đốc các ch đầu tư tiếp tc trin khai thc hin các d án theo kế hoch vn cp, đẩy nhanh tiến độ gii ngân các ngun vn đầu tư công được giao năm 2019.

Th năm, tăng cường công tác tuyên truyn chào mng k nim các ngày L ln ca đất nước. Tiếp tc ch đạo, kim tra các hot động du lch, l hi, tín ngưỡng, tôn giáo, góp phn nâng cao cht lượng dch v du lch. Chun b các điu kin t chc Tun du lch Ninh Bình - 2019; sơ kết 5 năm v công tác bo tn, phát huy giá tr Di sn Văn hóa và Thiên nhiên thế gii Qun th Danh thng Tràng An. Ngành Văn hóa, Th thao ch động phi hp vi các ngành, địa phương t chc L hi Hoa Lư năm 2019.

Th sáu, ngành Giáo dc và Đào to tp trung ch đạo tng kết năm hc 2018-2019, kế hoch bi dưỡng giáo viên hè 2019, chun b các điu kin t chc k thi THPT quc gia năm 2019, k thi tuyn sinh vào lp 10 THPT năm hc 2019-2020.

Ngành Y tế tăng cường giám sát dch bnh, không để dch bnh xy ra trên địa bàn; duy trì, nâng cao cht lượng, hiu qu công tác khám, cha bnh; ban hành quyết định thay đổi giá dch v khám, cha bnh theo Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 ca B Y Tế;

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hi tp trung xây dng Kế hoch thc hin Chương trình mc tiêu Quc gia gim nghèo bn vng tnh Ninh Bình năm 2019. Xây dng kế hoch thăm, tng quà người có công vi Cách mng... Phi hp vi các đơn v t chc khám ch định phu thut chnh hình, phc hi chc năng cho tr em khuyết tt vn động năm 2019 và phu thut cho tr em b mc bnh tim bm sinh thuc h gia đình nghèo, cn nghèo trên địa bn Tnh.

Th by, nâng cao cht lượng, hiu qu công tác tuyên truyn, ph biến các ch trương, đường li ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước v phòng, chng tham nhũng. Ch đạo quyết lit công tác ci cách hành chính, trng tâm là th tc hành chính ti các cơ quan qun lý nhà nước, UBND cp huyn, cp xã .

Hoàn thin Kế hoch xây dng chính quyn đin t và phát trin các dch v đô th thông minh tnh Ninh Bình giai đon 2019-2023; D tho Quyết định công b ch s ci cách hành chính các s, ban, ngành, UBND cp huyn năm 2018; quy định v công khai xin li t chc, cá nhân khi gii quyết th tc hành chính sai sót, quá hn trên địa bàn Tnh.

Thứ tám, tăng cường củng cố công tác an ninh quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác quốc phòng - an ninh và phòng chống tham nhũng. Phối hợp tốt trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường, kinh tế; tiếp tục rà soát, giải quyết đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở./.