Rich Invest lên kế hoạch huy động 200 tỷ đồng vốn năm 2022
Đại hội đồng cổ đông 2022 của Rich Invest thông qua nhiều mục tiêu phát triển quan trọng cho Công ty trong giai đoạn tới

Đại hội đã thông qua nhiều mục tiêu phát triển quan trọng cho Công ty trong giai đoạn tới, trong đó có việc hoàn thành mục tiêu huy động vốn 200 tỷ đồng vốn trong 2022; hướng tới mục tiêu trong 3 năm, 2021-2023, Rich Invest đạt tổng doanh thu 6.500 tỷ đồng…

Đại hội có sự tham gia của đại diện Ban lãnh đạo Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty gồm tất cả 5 thành viên.

Rich Invest lên kế hoạch huy động 200 tỷ đồng vốn năm 2022
Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Rich Invest

Đại hội cũng thông qua một số nội dung quan trọng cùng định hướng kế hoạch trong năm 2022. Cụ thể, Rich Invest lên kế hoạch nằm trong nhóm phát triển thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, phát triển hệ thống quản lý doanh nghiệp theo định hướng quản lý và quy trình đạt đẳng cấp quốc tế; phát triển con người với toàn bộ nhân viên đáp ứng 100% các tiêu chuẩn năng lực chức danh… Cùng với đó, Đại hội cũng lên kế hoạch sớm ghi danh Rich Invest trong nhóm 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Rich Invest cho biết: “Trong năm 2021, nền kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản Việt Nam nói chung cũng như Công ty Rich Invest nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt và năng lực quản trị, điều hành vượt trội…, Rich Invest đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cũng như hoàn thiện các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý, truyền thông - tiếp thị, hoạt động xã hội - cộng đồng.”

Bên cạnh các mục tiêu về tăng trưởng và phát triển, trong Đại hội năm nay, Hội đồng quản trị đã báo cáo các cổ đông về hoạt động của Quỹ tương trợ Rich Heart. Trong năm 2021, Rich Heart đã đóng góp hàng trăm triệu đồng cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ suất ăn miễn phí, lương thực thực phẩm cho những người yếu thế… Đặc biệt, Rich Heart đã xây dựng thành công sân chơi cho các em nhỏ tại Tỉnh Quảng Trị, hướng tới giá trị tương trợ để phát triển, ươm mầm tài năng Việt cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng./.