Thống kê cho thấy, trong tháng 08/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.404 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 131.378 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 là 101.659 lao động, tăng 8,8% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1.930.456 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 822.116 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.108.340 tỷ đồng với 24.658 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua là 822.431 lao động, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo vùng lãnh thổ, tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc; Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng; Đồng bằng sông Cửu Long; Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Bảng 1).

Đồng thời, hầu hết các vùng đều có số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực Đông Nam Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Trung du và miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng; duy nhất, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Còn theo lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, như: Kinh doanh bất động sản; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội... duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi giảm 5,2%.

Tuy nhiên, nếu xét về vốn đăng ký, thì có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khai khoáng; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thông tin và truyền thông và Vận tải kho bãi. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016 (Bảng 2).

Một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, gồm có: Vận tải kho bãi đăng ký 27.419 lao động, giảm 25,6%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 15.228 lao động, giảm 21,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 323.767 lao động, giảm 19,4%; Khai khoáng đăng ký 4.794 lao động, giảm 14,3% và Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 7.943 lao động, giảm 9,0%... Các ngành còn lại đều có tỷ lệ lao động đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Về tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong 8 tháng có 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Số liệu tại Bảng 3 cho thấy, chỉ có 05 ngành là có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước, như: Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Khai khoáng và Xây dựng.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tháng 8/2017, cả nước có 1.667 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 11,7% và có 2.110 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 44,6%.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.231 doanh nghiệp, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2016; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 28.545 doanh nghiệp, tăng 12,0%.

Theo số liệu thống kê tại Bảng 4 cho thấy, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 91,4% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2016 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ, tăng 10,4%.

Về số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tháng 8/2017 có 1.146 doanh nghiệp giải thể, giảm 1,6%. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước là 7.754 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo vùng lãnh thổ,so với cùng kỳ năm 2016, thì tình hình doanh nghiệp đăng ký giải thể trong 8 tháng đầu năm nay chỉ giảm ở khu vực Đông Nam Bộ. Các vùng lãnh thổ còn lại đều có lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm trước (Bảng 5).

Theo lĩnh vực hoạt động, ở một số ngành, lượng doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Thông tin và truyền thông; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác và Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy. Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2016 (Bảng 6).