Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp UBND Tỉnh quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Năm 2019, mặc dù khối lượng công việc được Tỉnh giao khá lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ hết sức khó khăn, quan trọng, mang tính chất tham mưu tổng hợp sâu rộng, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Song với tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, chủ động linh hoạt trong công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ, tập thể cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai (viết tắt là Sở) đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian và chất lượng yêu cầu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Lào Cai.

Về công tác quy hoạch, năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan triển khai các nội dung đề xuất tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu trình UBND Tỉnh giao lập mới 27 quy hoạch và điều chỉnh 10 quy hoạch (chủ yếu là các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng) đảm bảo phù hợp với định hướng chỉ đạo của Tỉnh và các quy định hiện hành; tham mưu Tỉnh cân đối vốn ngân sách; thực hiện điều chỉnh, lập mới các danh mục quy hoạch trong Kế hoạch vốn năm 2020.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai trao phần thưởng khuyến học cho các cháu thiếu nhi đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Trong công tác kế hoạch, Sở đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án để điều hành phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các ngành chức năng, các địa phương xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo đúng tiến độ; kịp thời tham mưu Tỉnh điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (trong năm đã tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu trồng mới chè chất lượng cao năm 2019 lần 2).

Công tác báo cáo trong năm 2019 cũng đã ghi nhận những cố gắng lớn của Sở, trong năm qua Sở đã hoàn thành nhiều báo cáo chuyên đề có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các báo cáo định kỳ của Sở. Nhìn chung các báo cáo Sở thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, theo dõi các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cũng được thực hiện tốt. Năm 2019 Sở ban hành nhiều văn bản rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB. Kịp thời đề xuất, tham mưu điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án quyết toán, hoàn thành chờ quyết toán và công trình chuyển tiếp có khối lương để tăng khả năng thanh toán vốn cho các đơn vị. Ngoài ra, Sở cũng chủ động tham mưu cho Tỉnh nhiều giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 đạt 38.050 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ). Tính đến ngày 31/12/2019, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (bao gồm cả vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019) giải ngân đạt 4.562,98 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch.

Về công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, nhìn chung được triển khai thực hiện đúng các quy định. Trong năm 2019 Sở đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 102 dự án/2.175 tỷ đồng (gồm 310 gói thầu/1.527 tỷ đồng); trình UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 07 dự án có sử dụng đất.

Đối với công tác thẩm định đã được đẩy nhanh tiến độ, tuân thủ đúng pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, năm 2019 đã thẩm định 217 dự án với tổng vốn đầu tư 2.638 tỷ đồng; thực hiện báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư đối với 128 dự án đầu tư công với tổng vốn đầu tư 3.369 tỷ đồng; điều chỉnh bổ sung thiết kế, dự toán, xử lý kỹ thuật cho 72 công trình; gia hạn hợp đồng cho 50 công trình xây dựng; tham gia ý kiến gửi các ngành cho 189 dự án. Ngoài ra Sở cũng thực hiện tốt công tác thẩm định, trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nguồn vốn ngoài ngân sách.

Việc giám sát đánh giá đầu tư tiếp tục được tăng cường và đi vào nề nếp, thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ triển khai các dự án. Trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra thực tế, rà soát tình hình đầu tư của 65 dự án. Công tác giám sát đánh giá đầu tư các dự án cộng đồng tại các xã, phường được thực hiện có hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm và thu được nhiều kết quả. Năm 2019, Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong Tỉnh và lãnh đạo của các doanh nghiện đóng trên địa bàn Tỉnh (khoảng 950 người); trong đó Sở cũng đã cử 37 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh tổ chức. Công chức, viên chức được Sở cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng cơ bản chấp hành tốt các quy định của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, quan trọng sau mỗi khóa học.

Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư luôn được lãnh đạo Sở xác định là một trong các nhiệm vụ then chốt, mũi nhọn cần được quan tâm để tạo lực đẩy thu hút đầu tư ở trong và ngoài nước vào Tỉnh. Năm 2019, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung triển khai các hoạt động theo Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm được UBND Tỉnh phê duyệt (đặc biệt tham mưu cho Tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, tiếp cận các tổ chức quốc tế có uy tín); chủ trì tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai năm 2019 với chủ đề “Lào Cai - Điểm đến thành công”. Tại Hội nghị này, Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 11 nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng trên 124 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,3 tỷ USD). Ngoài ra, Tỉnh cũng đã trao 08 quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng trên 22 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 01 tỷ USD. Các dự án này đã và đang được các nhà đầu tư tiến hành triển khai, kỳ vọng sẽ tạo động lực cho Lào Cai phát triển toàn diện giai đoạn tới.

Với những cố gắng nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cấp, các ngành, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong công tác vận động xúc tiến đầu tư, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Lào Cai trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Có 29 dự án đầu tư được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.724 tỷ đồng, bằng 109% so năm 2018, trong đó vốn đầu tư tăng thêm chia theo hình thức đầu tư gồm: 28 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.552 tỷ đồng; 01 dự án đầu tư nước ngoài (FDI ) với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng; 02 dự án FDI điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư là 152 tỷ đồng.

Song hành với nhiệm vụ đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư, Sở đã tập trung đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo một môi trường đầu tư hấp dẫn để thúc đẩy thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2019 Sở đã tham mưu Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ trì xây dựng kế hoạch của UBND Tỉnh về duy trì và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI). Đồng thời tích cực triển khai Dự án Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện/thị/thành phố và sở/ngành (DDCI).

Hoạt động hợp tác, hữu nghị trong và ngoài nước cảu Tỉnh năm 2019 đã có những bước tiến lớn. Năm 2019 Sở tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức, vùng, lãnh thổ ở trong và ngoài nước. Trong năm, Sở đã chủ trì, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các biên bản, thỏa thuận đã ký kết giữa Tỉnh Lào Cai với các tỉnh/thành trong nước. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ký kết Biên bản hợp tác giữa Tỉnh Lào Cai với thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã (HTX) và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2019 được Sở triển khai thực hiện khá hiệu quả. Sở đã thực hiện tốt việc cấp mới, thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp, hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; thực hiện theo dõi, quản lý HTX, tổ hợp tác và hộ kinh doanh theo quy định.

Tiếp tục duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với 03 doanh nghiệp, trong đó đã trình UBND tỉnh thực hiện sắp xếp lại 02 công ty lâm nghiệp theo hướng cổ phần hóa và thành lập công ty TNHH hai thành viên; thực hiện các thủ tục thoái thành phần vốn nhà nước tại Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai; thoái toàn bộ vốn nhà nước đối với vốn đầu tư tại một số công ty cổ phần khác; tham mưu UBND Tỉnh cổ phần hóa 08 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2019-2020, thành lập 08 Ban Chỉ đạo, phê duyệt lựa cho tư vấn xây dựng phương án và tư vấn xác định giá trị đơn vị sự nghiệp.

Công tác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh tiếp tục được quan tâm. Năm 2019 Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu rà soát, hướng dẫn các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực trên và đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong năm Sở đã thực hiện 07/07 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, luật đầu tư. Đồng thời đề nghị, kiến nghị giảm trừ quyết toán, thanh toán, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Về hoạt động của Ban Quản lý dự án ODA (nguồn vốn hợp tác phát triển) tương đối hiệu quả. Năm 2019 Sở thực hiện theo dõi, quản lý 20 dự án, trong đó 09 dự án sử dụng vốn ODA và 11 dự án sử dụng vốn ngân sách; thực hiện giải ngân 698,96 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn. Theo kế hoạch đến ngày 31/1/2020 giải ngân được 1.037,856 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch.

Công tác hành chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Tiết kiệm trong năm từ nguồn nguồn ngân sách cấp đạt 650 triệu đồng (đạt 267% chỉ tiêu giao đầu năm). Công tác quản lý tài liệu, nhất là tài liệu “mật”; xử lý văn bản đi, đến và lưu trữ tài liệu đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở tiếp tục được tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành 100% nội dung CCHC theo kế hoạch đã đề ra.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo khách quan và đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý tổ chức, sử dụng biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Công tác thi đua, khen thưởng được phát động và triển khai sâu rộng, toàn diện đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân, tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng (cấp trên tặng Bằng khen đối với 05 tập thể; 13 cá nhân). Bên cạnh đó cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở còn tích cực tham gia và đạt giải cao tại các Hội thao, Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi do Khối thi đua và của Tỉnh tổ chức.

Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ) trong đơn vị luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tới các đoàn viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh về mọi mặt.

Tiếp tục tham mưu và triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế- xã hội

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2020 Sở sẽ tích cực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tham mưu, tổng hợp cho UBND Tỉnh về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Tỉnh, cụ thể:

Thứ nhất, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch và triển khai thực hiện các nội dung liên quan lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đề xuất giao và đôn đốc triển khai các danh mục quy hoạch theo đúng quy định của Luật Quy hoạch; hoàn thiện Đề án Phát triển tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; tham gia các nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 05 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 trong năm 2020, đồng thời hoàn thiện Đề án giai đoạn 2021-2025.

Theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Tỉnh giải pháp điều hành, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2021.

Chủ động đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Tham mưu trình UBND Tỉnh giao bổ sung và điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư phát triển đối với các nguồn được giao phụ trách.Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2019, 2020 đối với các nguồn vốn được giao quản lý.

Nhà máy trong KCN Tằng Loỏng.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác thẩm chủ trương đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và thẩm định, báo cáo UBND Tỉnh Quyết định chủ trương đầu các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách theo quy định; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thực hiện tốt công tác quản lý đấu thầu, thẩm định kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đầu tư trong năm 2020 đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục phối hợp, tham mưu thực hiện các chương trình MTQG về Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh, trong đó quan tâm thực hiện tiêu chí về tổ chức sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo giúp đỡ, duy trì các xã xây dựng nông thôn mới được phân công.

Thứ tư, tăng cường công tác vận động, thu hút và quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư ODA, FDI, NGO (dự án từ các tổ chức phi chính phủ). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA đang triển khai, chọn lựa và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam để vận động tài trợ vốn ODA huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tiếp tục thu hút các dự án NGO trong lĩnh vực giảm nghèo, phát triển nông thôn gắn với mục tiêu thực hiện Chương trình Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai. Tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư trong việc tiến hành các bước điều tra thị trường, làm thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án FDI trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu và đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hợp tác về kinh tế giữa Tỉnh Lào Cai với: Vùng Aquitaine - CH Pháp, Tỉnh Brest - CH Belarus và một số địa phương trong nước như: Lai Châu, Yên Bái, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Thái Bình...

Tích cực triển khai Dự án Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện/thành phố (DDCI) tỉnh Lào Cai năm 2020.

Chủ động tham mưu UBND Tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020 và xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2021. Phối hợp tham gia tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Trung – Việt năm 2020 tại Trung Quốc.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác đăng ký kinh doanh, cổ phần hóa DNNN theo lộ trình. Tham mưu tổ chức lại hợp tác xã và đề xuất mô hình hợp tác xã kiểu mới đối với hợp tác xã. Tăng cường công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh.

Thứ sáu, triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cơ quan.

Thứ bảy, tham mưu, đề xuất trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, dự án được giao theo dõi, quản lý. Tham mưu UBND Tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính và nhà tài trợ tiến hành đàm phán, ký hiệp định các dự án vốn ODA mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo các Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố trong việc thực hiện các hoạt động được giao làm chủ đầu tư.

Thứ tám, thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, đồng thời cử công chức, viên chức thuộc Sở tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

Thứ chín, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020. Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ, đồng bộ giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

Thứ mười, tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội cấp trên; tích cực hưởng ứng các đợt phát động thi đua của các cấp để động lực cho việc tổ chức các hoạt động tại cơ sở đạt hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.