Tình trng s dng cht cm vn tiếp din

Theo Cc Chăn nuôi, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, trong năm 2015 và 02 tháng đu năm 2016, Cc đã kim tra 1.893 cơ s chăn nuôi, qua đó phát hin 58 cơ s vi phm v cht cm. Trong 1.239 mu thc ăn được ly, có 17 mu vi phm. Trong 3.927 mu nước tiu heo, phát hin 257 mu dương tính vi cht cm.

Trong thi gian gn đây, các tnh phía Nam được coi là “đim nóng” s dng cht cm chăn nuôi. S trường hp cơ s chăn nuôi heo vi phm s dng cht cm không gim, mc đ tn dư cht cm (Salbutamol) trong nước tiu vượt mc cho phép.

Năm 2015 và 03 tháng đu năm 2016, các ngành chc năng đã phát hin nhiu cơ s có sai phm. Đin hình, năm 2015, Chi cc Chăn nuôi, Thú y và Thy sn Bình Dương đã thc hin kim tra 107 cơ s chăn nuôi heo/122 mu nước tiu và 52 mu thc ăn (ly trc tiếp t tri chăn nuôi). Kết qu, có 5 cơ s chăn nuôi heo vi phm s dng cht cm Salbutamol, chiếm t l 5,55%. Kim tra 6 lò m/26 mu nước tiu trên đa bàn Tân Uyên, Thun An, Dĩ An, t l mu dương tính vi cht cm là 8, chiếm 30,76%, mc đ tn dư cht cm Salbutamol trong nước tiu heo vượt mc đ cho phép t 2,6 - 120 ln. Ngun gc heo có s dng cht cm ch yếu t Đng Nai (chiếm khong 80%), còn li mt s heo có ngun gc trong tnh và các tnh lân cn.

Trong 3 tháng đu năm 2016, tình hình cũng không kh quan hơn khi s trường hp cơ s chăn nuôi heo có s dng cht cm vn còn mc cao (chiếm t l 17,39% tng s cơ s được kim tra).

Ti tnh Long An, t tháng 9/2015 đến tháng 3/2016, ngành chc năng tnh Long An đã t chc ly 1.602 mu, trong đó có 1.396 mu (nước tiu, mu tht, thc ăn chăn nuôi, nước ung, thuc thú y, men vi sinh ti các ch, cơ s giết m, đim trung chuyn gia súc, h chăn nuôi, cơ s kinh doanh thuc thú y, thc ăn chăn nuôi) đ kim tra nhóm Beta-agonist, kết qu có 7/936 mu nước tiu ti đim trung chuyn, cơ s giết m và h chăn nuôi dương tính vi Salbutamol.

Theo Cc C49 B Công an, vic đưa cht cm Salbutamol vào thc ăn chăn nuôi manh nha xut hin ti Vit Nam t nhng năm 2011-2012. Đin hình như năm 2012, C49 đã phi hp Đi Qun lý th trường qun Bình Tân (TP. H Chí Minh) kim tra và phát hin ti kho ca Công ty TNHH ONI (Đng Nai) có 2 tn sn phm thc ăn b sung trong chăn nuôi có cha cht cm Salbutamol; đã làm rõ, x pht hành chính đi vi công ty s tin 50 triu đng, thu gi 4,1 tn sn phm thc ăn chăn nuôi có cht Salbutamol ca công ty ti 22 tnh, thành phía Nam.

Tuy nhiên, sau v vic trên thì hành vi s dng Salbutamol không chm dt mà vn âm thm din ra. Thm chí, đến năm 2014, nó còn được các công ty bán trc tiếp cho người chăn nuôi và s dng cho đến nay (Hương Vũ, 2016).

Đại tá Trn Trng Bình, Phó Cc trưởng Cc Cnh sát môi trường (B Công an) cho biết, điều đáng lo ngại là sau khi hàng lot các v vi phm b phát hin, x lý, các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không còn công khai như trước, nhưng vn tn ti vi hình thc hết sc tinh vi, phc tp. Các đi tượng đưa salbutamol vào thc ăn chăn nuôi dưới dng đóng gói nh vi tên gi “b sung dinh dưỡng” đ tng hay bán kèm ti các đi lý, hoc được mt s thương lái trc tiếp mang đến cung cp cho ch cơ s chăn nuôi.

Đi vi người chăn nuôi, mc dù biết đó là cht cm, nhưng vì cái li trước mt nên vn làm ngơ. Ngoài salbutamol, qua công tác nm tình hình, cơ quan chc năng còn phát hin thêm 1 loi cht mi có tên Zeranol được dùng đ thay thế các cht to nc vn tng b cm s dng.

Xử phạt nhiều công ty sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Thanh tra, kim tra đt xut nâng tính hiu qu

Nhm đm bo an toàn v sinh thc phm, ch đo ti Hi ngh “Tăng cường qun lý v sinh an toàn thc phm trong lĩnh vc nông nghip” t chc ngày 13/4 TP. H Chí Minh, ông Vũ Văn Tám, Th trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn yêu cu, các cơ quan qun lý nông nghip phi tp trung x lý cho được tình trng s dng cht salbutamol trong chăn nuôi và cht vàng ô trong thc phm. T đó, đến cui năm 2016, ngành nông nghip s dp hết các ngun ca thc phm bn, gm: cht cm trong chăn nuôi và vic s dng kháng sinh không đúng mc đích.

Th trưởng cũng cho biết các cơ quan chc năng ngành nông nghip s tp trung thanh tra, kim tra đt xut thay vì theo kế hoch và có báo trước vn không hiu qu. Đng thi cũng s tiêu hy đàn heo s dng cht cm, kết hp ngành công an x lý các hành vi vi phm theo B lut hình s 2015 có hiu lc t ngày 1/7/2016.

Đ gii quyết nhng bt cp trong vic qun lý nhp khu và kinh doanh Salbutamol, Đi tá Trn Trng Bình cho biết: Cnh sát Môi trường đã tăng cường phi hp vi Tng cc Hi quan, Cc Qun lý Dược đ nm tình hình các đi tượng nhp khu, kinh doanh, s dng Salbutamol. Bên cnh đó, cn nâng cao năng lc, trình đ và phm cht cho các lc lượng thc thi pháp lut, x lý nghiêm nhng vi phm trong kinh doanh, s dng cht cm trong chăn nuôi vì an toàn sc khe ca người dân. Đng thi, tăng cường công tác tuyên truyn trong nhân dân, nht là đi vi nhng h, cơ s kinh doanh đ h t b hành vi vi phm.

Cũng ti Din đàn Khuyến nông và nông nghip vi ch đ: “Gii pháp qun lý cht cm và chng lm dng kháng sinh trong chăn nuôi góp phn bo đm an toàn thc phm các tnh phía Nam, ngày 12/04, ti Bình Dương, ông Phm Huy Thông, Giám đc Trung tâm Khuyến nông quc gia, cho rng, đ gim thiu tình trng lm dng kháng sinh và cht cm trong chăn nuôi, vic đy mnh tuyên truyn v tác hi ca vic s dng cht cm và tn dư kháng sinh trong chăn nuôi là hết sc cn thiết. Bên cnh đó, cn hướng dn k thut cho các h chăn nuôi theo mô hình chăn nuôi an toàn sinh hc, chăn nuôi VietGAP... T đó làm thay đi nhn thc ca người chăn nuôi, quan tâm đến cht lượng sn phm và nâng cao hiu qu chăn nuôi, góp phn phát trin chăn nuôi bn vng./.

Tài liu tham kho:

1. Khánh Nguyên (2016). S dng cht cm: “Thuc n” phá ngành chăn nuôi, truy cp t http://vov.vn/xa-hoi/nguoi-tieu-dung-lo-lang-truoc-nan-thuc-pham-ban-493001.vov

2. Hương Vũ (2016). Ngăn “cht đc” vào mâm cơm người Vit, truy cp t http://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/Ngan-chat-doc-vao-mam-com-nguoi-Viet-378606/