Loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường

Tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, sáng nay (ngày 22/10), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, sửa đổi Luật Hợp tác xã là để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế, sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hoàn thiện quy định về huy động, phát triển thành viên, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường.

Sửa đổi Luật Hợp tác xã nhằm xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Dự án Luật được xây dựng trên quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật (nguồn: quochoi.vn)

Việc sửa đổi luật cũng hướng đến mục đích bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của mô hình kinh tế hợp tác; tạo thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác; xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh...

“Dự án Luật được xây dựng trên quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; kế thừa tối đa các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 còn phù hợp, đang có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giữ vững các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã quốc tế đưa ra trong thế kỷ 21…”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, dự thảo Luật trình Quốc hội bám sát 5 nhóm chính sách gồm: Hoàn thiện các quy định về bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã; mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện; mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tác xã; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Về các vấn đề cần xin ý kiến, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về tên dự án Luật theo 2 phương án, trong đó, Phương án 1 là Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác; Phương án 2 là Luật Hợp tác xã…

Ủng hộ tờ trình của Chính phủ

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững.

Sửa đổi Luật Hợp tác xã nhằm xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh
Theo ông Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (nguồn: quochoi.vn)

Đối với các nội dung không thể quy định chi tiết tại dự thảo Luật, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn kèm theo, đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật theo quy định. Ủy ban Kinh tế nhận thấy về cơ bản các nội dung của 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được thể chế hóa tại dự thảo Luật.

Ngoài ra, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo đúng chủ trương đã được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất những quy định khác nhau giữa Luật này và các luật liên quan, từ đó làm cơ sở để Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung đặc thù đối với hợp tác xã quy định ngay tại dự thảo Luật này hay dẫn chiếu hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, đề nghị cần nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định giao hệ thống Liên minh Hợp tác xã thực hiện một số nội dung dịch vụ công trong việc hỗ trợ, thúc đẩy việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới theo chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW...

Trên cơ sở các nội dung Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số nội dung về tên dự án Luật; việc thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ-TW; việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; tài sản, tài chính, kiểm toán hợp tác xã; mô hình tổ chức quản trị đối với các hình thức tổ chức hợp tác xã; quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.../.