Đó là những thông tin được lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị “Tổng kết 5 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ” do Bộ Tài chính vừa tổ chức.

Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong vòng 05 năm qua, kết quả quan trọng nhất của thị trường trái phiếu chính phủ, chính là đã xác lập được nền tảng của thị trường trái phiếu theo các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống giao dịch, thông tin, thanh toán bù trừ và tạo ra một sân chơi công bằng cho tất cả các thành viên thị trường với nguyên tắc đảm bảo tính cạnh tranh.

Hiệu quả hoạt động của thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ qua 5 năm hoạt động đã hỗ trợ rất nhiều đối với việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển, đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường chứng khoán cho giới đầu tư.

Giá trị vốn hóa thị trường tăng nhanh, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 23%/năm, dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi trong khu vực Đông Á cũng như khu vực ASEAN + 3 (theo thống kê của Asia bonds online).

Từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2014, đấu thầu tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã huy động được 654.493 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 513.292 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần so với giai đoạn từ năm 2000-2008.

Tính đến nay, tổng giá trị danh mục trái phiếu chính phủ đang lưu hành đạt gần 680.000 tỷ đồng, tương đương 18% GDP và tăng hơn 4 lần so với năm 2009

Thanh khoản của thị trường được cải thiện đáng kể, giá trị giao dịch bình quân phiên đã tăng 7,5 lần trong vòng 5 năm. Từ 365 tỷ đồng/phiên năm 2009 lên 2.734 tỷ đồng/phiên trong 6 tháng đầu năm 2014.

Tỷ lệ doanh số giao dịch thứ cấp so với giá trị trái phiếu chính phủ lưu hành theo đó cũng tăng lên gấp 2,6 lần.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế đất nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh cần tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu với vai trò dẫn dắt trên thị trường vốn và trở thành kênh huy động vốn chính cho ngân sách nhà nước

Để làm được điều này, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế của thị trường, không những chỉ có nghị định, thông tư của Bộ Tài chính, mà bao gồm cả các quy tắc, chuẩn mực hoạt động của thị trường.

Hai là, tái cơ cấu hoạt động của trái phiếu chính phủ, trong đó có tái cơ cấu hàng hóa, sản phẩm, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm mới, cơ cấu lại các công cụ nợ. Đồng thời, phát triển cơ sở các nhà đầu tư theo hướng mở rộng nhà đầu tư có tổ chức, các quỹ đầu tư, quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

Ba là, giới thiệu các sản phẩm phái sinh, từng bước đưa thị trường phái sinh vào hoạt động và tạo điều kiện phòng ngừa rủi ro cũng như thúc đẩy dòng lưu chuyển vốn tiền tệ.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng về giao dịch, lưu ký, thanh toán bù trừ; thực hiện cơ chế thanh toán tiền giao dịch chứng khoán qua ngân hàng và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm./.