Chủ động xây dựng 6 đề án quan trọng về nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Ban Nội chính Trung ương, hôm nay (ngày 5/7), ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc, đồng thời chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Nội chính Trung ương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, chủ động xây dựng 6 đề án quan trọng về nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC giao; tham gia ý kiến có chất lượng vào 40 đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp do các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của 2 Ban Chỉ đạo, nhất là đã chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước tiến mới, đồng bộ, quyết liệt hơn trong công tác PCTNTC.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Nội chính Trung ương. Nguồn: noichinh.vn

Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý 129 vụ án, 72 vụ việc; tổ chức kiểm tra 3 chuyên đề quan trọng tại 47 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và 191 cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổ chức 1 Hội nghị toàn quốc và 2 Hội nghị giao ban trực tuyến với các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả; xây dựng 55 báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 2 Ban Chỉ đạo; đề xuất cụ thể hóa và triển khai thực hiện những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; đề xuất xử lý, giải quyết một số vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và PCTNTC; tổ chức nghiên cứu 11 đề tài, đề án khoa học cấp ban Đảng phục vụ công tác tham mưu về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp.

Phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nổi lên về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nội chính liêm chính, bản lĩnh, sáng tạo…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Cường nhấn mạnh, chỉ còn hơn một năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Nội chính Trung ương cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 3 Hội nghị toàn quốc về công tác nội chính; PCTNTC; chủ trì tham mưu biên soạn và phổ biến, quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Nội chính Trung ương luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực
Ông Lương Cường lưu ý Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo PCTNTC từ nay đến hết năm 2025. Nguồn: noichinh.vn

Định hướng về nhiệm vụ thời gian tới, ông Lương Cường đề nghị, Ban Nội chính Trung ương tập trung nghiên cứu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 đã đề ra, nhất là khẩn trương hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch, đồng thời, quan tâm nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp, để phục vụ việc xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tổng kết công tác PCTNTC trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, rút ra bài học kinh nghiệm và các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác này trong nhiệm kỳ tới.

“Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... không để phát sinh "điểm nóng", bị động, bất ngờ.”, ông Lương Cường lưu ý.

Ông cũng nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự "Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo"; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng.../.