Giai đoạn 2016-2020, cả nước có 26.112 hợp tác xã, tăng 6.225 hợp tác xã (khoảng 31,3%) so với năm 2016. Đặc biệt, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển.

Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW) bao gồm: Kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể , hợp tác xã đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phục vụ việc hoàn thiện thể chế, xây dựng dự thảo Nghị quyết mới của trung ương về kinh tế tập thể.

Tháng 12/2021, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể
Tháng 10/2021, tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực nông nghiệp

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, các cấp ủy Đảng từ cơ sở đến Trung ương gồm: Cấp huyện, cấp tỉnh; các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các cơ quan có liên quan triển khai Kế hoạch.

Tỉnh ủy, thành ủy 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và tổ chức Hội nghị tổng kết ở hai cấp: Cấp huyện (Chậm nhất trong tháng 9/2021); cấp tỉnh (chậm nhất trong tháng 10/2021).

Trước ngày 25/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực nông nghiệp.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Các báo cáo kết quả Hội nghị tổng kết gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30/10/2021.

Trong tháng 12/2021, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2020, cả nước có 26.112 hợp tác xã, tăng 6.225 hợp tác xã (khoảng 31,3%) so với năm 2016. Trong đó, số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 17.462 hợp tác xã, số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp là 8.650 hợp tác xã. Tốc độ tăng trưởng về số lượng hợp tác xã trong giai đoạn 2016-2020 là 7%/năm.

Đặc biệt, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của hợp tác xã năm 2020 tăng lên so với thời điểm 2016. Doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã năm 2020 đạt 4.387,16 triệu đồng/hợp tác xã, tăng 1.009,96 triệu đồng, gấp khoảng 1,24 lần so với năm 2016. Tổng số cán bộ hợp tác xã tăng từ 81.389 người vào năm 2016 lên đến 107.506 người vào năm 2020, trong đó đội ngũ cán bộ có trình độ, được đào tạo cũng tăng theo thời gian…/.

Phấn đấu năm 2025, cả nước có 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã